2020-04-17 Aktualizacja 2020-08-11

Zakończona ocena Wniosków o przyznanie grantu złożonych w naborze grantowym w ramach projektu pozakonkursowego Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI) Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

17.04.2020 Aktualizacja 11.08.2020

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 503/124/20 z 16 kwietnia 2020 r. zmienionej uchwałą nr 1169/153/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych Wniosków o przyznanie grantu, złożonych w ramach naboru grantowego, ogłoszonego w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, przyjął listę Projektów Grantobiorców wybranych do powierzenia Grantu w ramach kwoty alokacji naboru grantowego.

Wybór Projektów Grantobiorców nastąpił w trybie otwartego naboru ogłoszonego, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, przez Beneficjenta projektu MSODI. Nabór miał za zadanie wyłonienie Projektów Grantobiorców, które wpłyną pozytywnie na standardy usług wdrażanych przez reprezentatywną grupę IOB i staną się źródłem dobrych praktyk dla pozostałych uczestników rynku, co z kolei zwiększy szanse na utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia w postaci zaawansowanych usług dla MŚP.

Alokacja przeznaczona na Nabór wniosków wynosi 23.397.089,65 zł. 

Wnioski o przyznanie grantu obejmowały finansowanie kosztów kwalifikowalnych stworzeniai wdrożenia Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w liczbie nie mniejszej niż trzy, przy czym średnia wartość stworzenia i wdrożenia jednej Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym, w ramach uzyskanego Grantu, nie mogła przekroczyć kwoty 425.401,63 zł.

W trakcie naboru, trwającego od 26 lipca 2019 r. do 16 grudnia 2019 r., wpłynęło dziewięć Wniosków o przyznanie grantu. Cztery Wnioski o przyznanie grantu zostały negatywnie ocenione na etapie weryfikacji formalnej i nie podlegały eksperckiej ocenie merytorycznej. Do oceny merytorycznej zostało przekazanych pięć Wniosków o przyznanie grantu. Ocena merytoryczna zakończyła się z końcem marca br.

Lista ocenionych Wniosków o przyznanie grantu zawierająca przyznane oceny z wyróżnieniem Projektów Grantobiorców wybranych do powierzenia Grantu

 

Projekt pozakonkursowy Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 104/7/18 w dniu 11 grudnia 2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach naboru RPMA.03.01.02-IP.01-14-035/16, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, wpisany do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014 – 2020, w kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40.156.706,08 PLN. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 40.391.250,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 29 stycznia 2016 r. - 19 września 2022 r.