Wydarzenia

logo 1

Projekt pozakonkursowy "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji" został wybrany do dofinansowania, po ponownej ocenie z uwagi na zmianę poziomu dofinansowania, uchwałą Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 104/7/18 w dniu 11 grudnia 2018 r.

Projekt będzie realizowany w ramach naboru RPMA.03.01.02-IP.01-14-035/16, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, wpisany do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014 – 2020, w kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40.156.706,08 PLN. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 40.391.250,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 29 stycznia 2016 r. - 19 września 2022 r.