Komunikaty

Informacja o zakończonej ocenie formalnej Wniosków o przyznanie grantu projektów złożonych w naborze grantowym w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

30.01.2020

Uprzejmie informujemy, iż Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, realizujący Projekt „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w imieniu Województwa Mazowieckiego jako Beneficjenta zakończył ocenę formalną wniosków złożonych w naborze grantowym w ramach ww. projektu pozakonkursowego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 9 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 5 wniosków, natomiast 4 wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Link do strony konkursu z listą projektów 

 

Projekt pozakonkursowy "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji" został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 104/7/18 w dniu 11 grudnia 2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach naboru RPMA.03.01.02-IP.01-14-035/16, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, wpisany do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014 – 2020, w kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40.156.706,08 PLN. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 40.391.250,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 29 stycznia 2016 r. - 19 września 2022 r.