Komunikaty

Zmiana wzorów dokumentów w ramach  dokumentacji Naboru grantowego ogłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI) Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

03.06.2020

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 760/134/20 z 2 czerwca2020 r. w sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18, zatwierdził zmiany w dokumentacji naboru.

Zmianie uległy dokumenty:

  • Regulamin naboru grantowego (aktualizacja podstaw prawnych),
  • Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu (wynikają z konieczności zaktualizowania sposobu rozliczania wniosków o wypłatę grantu zgodnie ze zmianami zakresu realizacji zadania 4 projektu MSODI tj.: rezygnacji z przygotowania i wdrożenia platformy monitoringowo - rozliczeniowej oraz aplikacji mobilnej na rzecz przygotowania i wdrożenia narzędzia monitoringowo - rozliczeniowego oraz bazy mapującej mazowieckie IOB);
  • Załącznik nr 4 do Umowy o powierzenie grantuHarmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu Grantobiorcy;
  • Załącznik nr 5 do Umowy o powierzenie grantuHarmonogram płatności;
  • Załącznik nr 7 do Umowy o powierzenie grantu - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (doprecyzowanie zapisów wynikające z zaleceń Inspektora danych osobowych UMWM).

Zmiany podyktowane były koniecznością uwzględnienia obostrzeń wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, która w sposób znaczący spowodowała ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Jednocześnie kształt zmian odzwierciedla postanowienia wynikające z zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 271/20 z 14 marca 2020 r., który wprowadził w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, ograniczenia w stacjonarnym wykonywaniu zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Urzędu), polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także zobowiązały pracowników Urzędu do pozostania w ich miejscu pobytu/zamieszkania oraz poleciły im wykonywania pracy zdalnej.

 

Projekt pozakonkursowy Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 104/7/18 w dniu 11 grudnia 2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach naboru RPMA.03.01.02-IP.01-14-035/16, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, wpisany do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014 – 2020, w kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40.156.706,08 PLN. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 40.391.250,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 29 stycznia 2016 r. - 19 września 2022 r.