Komunikaty


 

Zmiana wzorów dokumentów w ramach  dokumentacji Naboru grantowego ogłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI) Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

02.12.2020

Informujemy, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 1863/189/20 z 1 grudnia 2020 r. w sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18, zatwierdził zmiany w dokumentacji naboru.

Zmianie uległy Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu, doprecyzowano zapisy paragrafu 15 i 16.

Pełna dokumentacja naboru.

Projekt pozakonkursowy Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 104/7/18 w dniu 11 grudnia 2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach naboru RPMA.03.01.02-IP.01-14-035/16, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, wpisany do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014 – 2020, w kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 16.942.876,25 PLN. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 17.165.506,16 PLN.

Okres realizacji projektu: 29 stycznia 2016 r. - 31 stycznia 2023 r.