Lider: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

„Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” z grantem 2,4 mln zł to przedsięwzięcie, w ramach którego powstaną usługi, które dadzą MŚP zdolność wypracowania nowych produktów, niestandardowych modeli biznesowych zwiększających ich konkurencyjność. Nowe usługi będą również wsparciem dla osób planujących założenie własnej firmy. Wśród nich znalazły się m.in. usługa kompleksowego badania kondycji przedsiębiorstwa, czyli badanie „przedinwestycyjne”, Startup Online Academy, czyli platforma internetowa umożliwiająca odbywanie mentoringów  i konsultacji biznesowych on-line czy Startup International Academy – sieć łącząca instytucje otoczenia biznesu z różnych stron Europy.


Projekt zrealizują Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) (lider), Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIITT), Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) oraz Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (działający pod marką Startup Academy).

 


LIDER: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zrzesza kilkuset przedsiębiorców, którzy wspierają technologiczny rozwój Mazowsza i Polski. Jako swoje cele przyjęła m.in. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, wspieranie kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w sektorze elektronicznym i komunikacyjnym oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z umiejętnościami cyfrowymi.


Jako akredytowana mazowiecka IOB o profilu szkoleniowo-doradczym, KIGEiT organizuje szkolenia oraz oferuje usługi doradcze proste i wyspecjalizowane dla sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Organizuje imprezy kooperacyjne i misje handlowe; współpracuje przy planowaniu i realizacji inwestycji, oferując usługi eksperckie.


W Partnerstwie, powstałym w ramach MSODI pełni rolę lidera, koordynując powstawanie nowych usług, które mają wspierać osoby planujące założenie własnej firmy w zaplanowaniu swojej drogi do sukcesu oraz pomagać istniejącym przedsiębiorstwom w zwiększeniu swoich przewag konkurencyjnych poprzez wprowadzanie nowych produktów, modeli biznesowych czy rozwiązań technologicznych.


Więcej informacji na temat Izby i zakresu świadczonych przez nią usług dostępnych jest tutaj.

 


PARTNER: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT)


Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej TO ośrodek wspierający transfer technologii i zarządzanie innowacjami.
Centrum świadczy usługi nie tylko dla środowiska akademickiego, ale także dla biznesu i administracji:

 • inicjuje i realizuje projekty naukowo-badawcze o charakterze interdyscyplinarnym;
 • wspiera rozwój innowacyjności poprzez komercjalizację nowoczesnych rozwiązań opracowywanych na PW;
 • wspomaga jednostki PW, jej pracowników i studentów w procesie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 • pomaga w rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji;
 • prowadzi inkubator innowacyjności – wdraża programy wsparcia przedsiębiorców i startupów, w celu weryfikacji gotowości rynkowej ich projektów biznesowych.
 • sam prowadzi projekty badawcze!

CZIiT posiada i udostępnia nowoczesne zaplecze, które tworzą m.in.: laboratoria do prowadzenia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, powierzchnia konferencyjno- -wystawiennicza, socjalna, networkingowa.


Jego kluczowym atutem są jednak pracownicy, ich wiedza i umiejętności w zakresie:   konsolidacji działań uczelni na rzecz komercjalizacji, transferu technologii, badań i analiz,  pozyskiwania i realizacji projektów, rozwoju naukowców oraz inkubacji/preinkubacji.


Szczegółowe informacje na temat CZIITT dostępne są na stronie interntowej.

 

PARTER: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.)


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jako instytucja mazowiecka posiada szeroką sieć kontaktów i doświadczenie organizacyjne w realizacji licznych projektów.
Realizuje szereg działań, m.in.:

 • jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych, zainteresowanych inwestowaniem na Mazowszu oraz dla przedsiębiorców mazowieckich, podejmujących i realizujących działalność eksportową;
 • prowadzi monitoring funduszy europejskich, prowadzi doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz organizuje szkolenia;
 • wspiera w realizacji oraz promowaniu miejskich projektów z zakresu innowacji, rewitalizacji i inteligentnych specjalizacji realizowanych na Mazowszu;
 • realizacja działań projektu „Internet dla Mazowsza” w okresie trwałości,
 • prowadzi oraz nadzoruje inwestycje w zakresie infrastruktury gospodarczej (transport i łączność, energetyka, ochrona i kształtowanie środowiska, infrastruktura społeczna, inwestycje proekologiczne).

Więcej informacji na temat Agencji dostępnych jest tutaj.

 

PARTER: Instytut Kreowania Przedsiębiorczości


Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (działający pod marką Startup Academy) posiada grono kilkudziesięciu sprawdzonych mentorów, trenerów i konsultantów, którzy mogą sprawnie realizować projekty doradcze o dużej skali.

IKP to organizacja wspierająca:

 • młodych przedsiębiorców, którzy chcą wystartować i rozwinąć własny biznes;
 • samorządy, które są gotowe lokalnie szerzyć przedsiębiorczość wśród młodych ludzi;
 • duże firmy, które chcą zwiększyć efektywność swoich działań oraz generować innowacje stosując narzędzia, metody i  techniki startupowe.

IKP organizuje:

 • wydarzenia otwarte, szkolenia i mentoringi, podczas których uczestnicy otrzymują konkretne wskazówki, techniki i narzędzia potrzebne do efektywnego działania, rozpoczęcia swojej działalności;
 • programy akceleracyjne, przygotowując startupy do kontaktu z inwestorami.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Startup Academy.