Lider: Fundacja Poszanowania Energii

Stworzenie i wprowadzenie sześciu nowych lub ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, w tym outsourcing B+R dla mazowieckich MŚP, przeglądy energetyczne SCADA, integracja BIM z audytem energetycznym, audyt bezpieczeństwa danych energetycznych, przygotowanie do one-stop shop, maturyzacja innowacji mazowieckich MŚP – to założenia projektu pn. „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji i FPE”.


Projekt zostanie zrealizowany ze wsparciem unijnym w wysokości blisko 2,7 mln zł przez Fundację Poszanowania Energii (lider), Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE) oraz Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacji Praktyków Biznesu (CPR).

 

LIDER: Fundacja Poszanowania Energii (FPE)


Lider Partnerstwa – Fundacja Poszanowania Energii (FPE) – to działający na polskim rynku już od ponad 25 lat wiodący i jeden z najbardziej rozpoznawalnych ośrodków kompetencji i usług w dziedzinie upowszechniania wiedzy i umiejętności z zakresu energooszczędności.


Fundacja została powołana w celu prowadzenia i wspierania wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju jej odnawialnych źródeł. Swoje cele realizuje poprzez:

  • szkolenia audytorów energetycznych i użytkowników energii,
  • publikacje podręczników i arkuszy kalkulacyjnych,
  • udzielanie porad, wykonywanie ekspertyz,
  • pomoc we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach,
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także występując na konferencjach i popularyzując wiedzę w szkołach i na uczelniach wyższych.

Fundacja posiada status akredytowanej mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu.


Więcej informacji na temat Fundacji i zakresu świadczonych przez nią usług dostępnych jest tutaj.

 

PARTNER: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE)


Zrzeszenie Audytorów Energetycznych jest stowarzyszeniem osób prowadzących działalność w dziedzinie auditingu energetycznego i zainteresowanych racjonalizacją użytkowania energii w Polsce.
Głównymi zadaniami ZAE są:

  • promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej i członków zrzeszenia;
  • promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego;
  • powszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń;
  • wspieranie rozwoju zawodowego członków zrzeszenia.

Więcej informacji na temat zrzeszenia dostępnych jest tutaj.


PARTNER: Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu (CPR)


Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacji Praktyków Biznesu (CPR) utworzono w tym celu, aby przedsiębiorcy zamierzający zrealizować swoje projekty wnoszące do ich infrastruktury technicznej lub procesów produkcyjnych innowacje (w tym ekonomizujące wykorzystanie energii) mieli do kogo zwrócić się o wsparcie dotyczące strukturyzowania tych projektów, zdobywania dla nich finansowania, zarządzania nimi z uwzględnieniem zarządzania finansami i ryzykiem (od operacyjnego, przez finansowe do strategicznego).


Fundacja Praktyków Biznesu jest organizacją non-profit powołaną w celu dostarczania wiedzy i rozwoju praktycznych umiejętności osób działających w branżach technicznych, dla których prowadzenie biznesu w sposób profesjonalny i skuteczny jest jednym z podstawowych priorytetów.