Lider: Fundacja Akcelerator Innowacji

Wśród głównych założeń projektu pn. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” jest wspieranie przedsiębiorstw w procesach przyśpieszających ich rozwój oraz zapewnienie MŚP specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez kompetentnych specjalistów w zakresie m.in. cyberbezpieczeństwa, analizy funkcjonalnej czy technicznej aplikacji, gier, stron, e-usług w działaniach rozwojowych firm. W ramach projektu powstanie także platforma online z szeregiem nowoczesnych technologii, które pozwolą na przeglądanie dostępnych rozwiązań i zasobów oraz wyszukiwanie i tworzenie możliwych partnerstw projektowych oraz pozyskiwanie finansowania.


Grant na ten projekt, o wartości blisko 1,6 mln zł, przyznano Fundacji Akcelerator Innowacji (lider) oraz Mazowieckiemu Klastrowi ICT (reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”).

 

LIDER: Fundacja Akcelerator Innowacji


Misją Fundacji Akcelerator Innowacji jest rozwój innowacyjności w Polsce poprzez inspirowanie, inicjowanie, wspieranie przedsięwzięć, komercjalizację innowacyjnych pomysłów we wszystkich sferach życia.


Fundacja:

 • działa na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji produktowych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w działalności przedsiębiorców,
 • inicjuje i promuje działania proinnowacyjne w różnych dziedzinach, jako czynnik stymulujący wszechstronny rozwój gospodarki,
 • promuje i wspomaga prywatną przedsiębiorczość, zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju,
 • kojarzy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowymi,
 • wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału finansowego, ludzkiego, zasobów oraz partnerów do realizacji projektów wdrażania innowacji, a także w zakresie opracowywania nowych produktów / usług, w prowadzeniu i opracowaniu prac B+R,
 • oferuje wsparcie prawne.

Usługi świadczone przez Fundacje opierają się na identyfikacji potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniu spersonalizowanego sposobu ich zaspokojenia. Usługi są dostosowane są do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Fundacja posiada status akredytowanej mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu.


Więcej informacji na temat Fundacji i zakresu świadczonych przez nią usług dostępnych jest tutaj.

 

PARTNER: Mazowiecki Klaster ICT


Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Łączy ze sobą 5 instytutów naukowo-badawczych oraz 6 renomowanych polskich uczelni wyższych. Ponadto, w strukturze Klastra zrzeszonych jest ponad 130 przedsiębiorstw pochodzących zarówno z sektora MŚP, jak również dużych przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu.


To jeden z siedmiu pierwszych Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce, jedyny Krajowy Klaster Kluczowy w województwie mazowieckim. Działalność klastra koncentruje się w branżach: kosmicznej, energetycznej oraz ICT, która pozwala na współdziałanie i realizację projektów z prawie każdego obszaru gospodarki Polski i Unii Europejskiej.


Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest niwelowanie różnic pomiędzy warunkami działania i rozwoju firm MŚP z obszaru metropolitarnego, a pozostałą częścią województwa mazowieckiego.
Klaster realizuje swoją misję poprzez:

 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami branży teleinformatycznej województwa mazowieckiego, ze szczególnym podkreśleniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz nawiązanie i rozwój współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo badawczymi w zakresie działalności B+R oraz innowacyjności,
 • dążenie do zapewnienia Członkom Klastra optymalnych warunków wzrostu efektywności i innowacyjności, a także ułatwienie adaptacji do szybko zmieniających się i różnicujących wymagań rynku,
 • podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora teleinformatycznego w województwie mazowieckim,
 • współpracę samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, szkół, instytucji naukowych, otoczenia biznesowego oraz organizacji pożytku publicznego dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego,
 • promocję działań klastrowych jako innowacyjnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Klaster ICT reprezentowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, które posiada status akredytowanej mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu.


Więcej informacji na temat Klastra dostępnych jest tutaj