Kryteria

W ramach realizacji Projektu Grantobiorcy, składanego w otwartym naborze, jednym z wymogów jest aby o grant aplikowały Partnerstwa IOB.  Jasno określone zależności między podmiotami, co do ich zaangażowania i odpowiedzialności w Projekcie Grantobiorcy reguluje Umowa partnerstwa IOB.

Do podstawowych elementów koniecznych do uregulowania w Umowie partnerstwa IOB zalicza się m.in.:

 1. określenie przedmiotu umowy zawierającego:
 • krótki opis przedmiotu Projektu Grantobiorcy,
 • tytuł projektu zgodny z tytułem Wniosku o przyznanie grantu,
 • okres przygotowania, realizacji i wdrożenia Projektu Grantobiorcy;
 1. opis zakresu współpracy (planowanych prac) w ramach wspólnego przedsięwzięcia:
 • określenie zakresu praw i obowiązków oraz pozycji Lidera,
 • określenie zakresu praw i obowiązków oraz pozycji pozostałych Partnerów,
 • zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w Projektu Grantobiorcy,
 • ustalenie zakresu zintegrowanych Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy;
 1. opis sposobu i zasad finansowania wspólnego przedsięwzięcia:
 • planowany całkowity koszt realizacji Projektu Grantobiorcy w tym również planowane wydatki kwalifikowane,
 • kto i w jakiej wysokości oraz w jakich terminach będzie dokonywał płatności,
 • planowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu Grantobiorcy,
 • zasady rozliczania płatności,
 • sposób przekazywania finansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów Projektu Grantobiorcy, umożliwiający określenie kwoty zaangażowania finansowego   każdemu z Partnerów, numery wyodrębnionych dla projektu rachunku/rachunków bankowych Projektu Grantobiorcy, na który/których będą dokonywane operacje finansowe w ramach Projektu Grantobiorcy;
 1. uregulowanie zagadnień dotyczących własność majątku powstałego w wyniku realizacji projektu:
 • określenie czyją własnością będą produkty uzyskane w ramach Projektu Grantobiorcy,
 • kto gwarantuje trwałość projektu,
 • zasady archiwizacji dokumentów;
 1. określenie zobowiązań wszystkich Partnerów m.in. co do:
 • wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli i audytów w zakresie prawidłowości realizacji Projektu Grantobiorcy ,
 • utrzymania w ofercie przynajmniej jednego z Partnerów usługi/ usług doradczej o charakterze proinnowacyjnym w ramach danego Partnerstw IOB, jak również obowiązek jej/ich realnego świadczenia przez okres co najmniej trzech lat liczonych od daty dokonania płatności końcowej na rzecz Grantobiorcy,
 • dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu Grantobiorcy;

Do podstawowych postanowień dotyczących zakresu praw i obowiązków Lidera, jakie powinny znaleźć się w Umowie partnerskiej IOB należą m.in.:

 • reprezentuje wszystkich Partnerów,
 • jest stroną Umowy o powierzenie grantu Projektu Grantobiorcy i odpowiada za jego prawidłową realizację,
 • odpowiada za rozliczenie finansowe i rzeczowe Projektu Grantobiorcy,
 • przedstawia Wnioski o rozliczenie grantu,
 • ponosi odpowiedzialność za działania zawiązane z promocją, informacją oraz kontrolą projektu.

Do podstawowych postanowień dotyczących zakresu praw i obowiązków pozostałych Partnerów, jakie powinny znaleźć się w Umowie partnerskiej IOB należą m.in.:

 • odpowiadają za terminowe przekazanie Liderowi informacji oraz dokumentów potrzebnych do złożenia Wniosku o przyznanie grantu w tym oświadczenia o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis;
 • odpowiadają za rzetelne i terminowe przekazywanie Liderowi informacji oraz dokumentacji potrzebnej do rozliczenia projektu,
 • zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie znajdują się w rejestrze podmiotów wykluczonych,
 • zobowiązani są do przestrzegania obowiązków dotyczących informacji i promocji,
 • zobowiązują się do udziału spotkaniach networkingowych.

Pełny zakres wytycznych do zawierania Umów partnerstwa IOB zostanie ujęty w załaczniku do Regulaminu naboru i upubliczniony w momencie ogłoszenia naboru.