Partnerstwa IOB

Specyfika działania Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) polega na świadczeniu szeroko rozumianych usług wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP opartych w pierwszej kolejności na doradztwie. Jej zakres jest zależny od rodzaju klientów, do których jest skierowana jego oferta oraz przyjętej przez nią specjalizacji.  

Według opracowania eksperckiego Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce dotyczącego System akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), świadczenie przez IOB specjalistycznych usług prorozwojowych wymaga na ogół zakresu prac, których IOB nie jest w stanie samodzielnie zrealizować. Podjęcie się realizacji usługi przez IOB wymaga zwykle:

  • nawiązania współpracy  z innymi IOB lub podmiotami o komplementarnej specjalizacji oraz
  • wystąpienia w charakterze koordynatora w stosunku do przedsiębiorcy, zapewniając mu:
    • kontakt z jedną IOB, odpowiedzialną za całość usługi,
    • realizację ustalonego przedmiotu i zakresu usługi,
    • terminową realizację zlecenia,
    • ustalony, całkowity koszt realizacji usługi.

Głównym działaniem w ramach projektu pozakonkursowego Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji było oferowanie wsparcia IOB zrzeszonych w partnerstwach na stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych w ich ofercie usług proinnowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Partnerstwa IOB miały umożliwić realizację złożonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i zapewnić ich modułowość oraz rozwój samych IOB poprzez wymianę doświadczeń między partnerami.

Wsparcie w postaci grantów trafiło do czterech partnerstw IOB, w ramach których powstało 20 usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. 
Szczegółowy opis usług jest dostępny w zakładce Usługi IOB.