Nabór grantowy - ZAKOŃCZONY

WYNIKI NABORU:

Lista wybranych Projektów Grantobiorców po ocenie formalnej.

 

OGŁOSZENIE NABORU

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1055/61/19 z 25 lipca 2019 r. uruchomił nabór grantowy w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18.

Termin przyjmowania Wniosków o przyznanie grantu rozpoczął się od dnia 26 lipca 2019 r. i trwał do dnia 16 grudnia 2019 r. (termin był wydłużony na podstawie uchwały ZWM nr 1605/84/19 z 18 listopada 2019 r.)

 

Komunikat: Uchwałą nr 1842/94/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano zmian w dokumentacji naboru grantowego.

Zmianie uległy dokumenty:

  • Załącznik nr 1. Kryteria wyboru,
  • Załącznik nr 11. Karta oceny formalnej,
  • Załącznik nr 12. Karta oceny merytorycznej.

Informujemy, że wprowadzone zmiany są poprawkami systematyzującymi zapisy i nie wpłyną na nierówne traktowanie wnioskodawców. Na dzień przyjęcia zmian nie dokonano oceny formalnej żadnego ze złożonych Wniosków o przyznanie grantu.

 

Celem naboru jest wybór projektów grantobiorców obejmujących stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych, o wyższej jakości i jednocześnie dopasowanych do potrzeb odbiorców, kompleksowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym z wykorzystaniem istniejących IOB i ich zasobów poprzez konsolidację potencjału w postaci partnerstw.

 

Powstałe usługi mają być dedykowane wspomaganiu rozwoju MŚP m.in. poprzez skuteczne doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania.

Wybór projektów grantobiorców nastąpi w trybie otwartego naboru.

O finansowanie w ramach naboru mogą wyłącznie ubiegać się Partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu spełniające wymogi udzielania pomocy publicznej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru.

Partnerstwo IOB może mieć zarówno charakter krajowy, jak i ponadnarodowy.

Partnerstwo IOB tworzą przynajmniej dwa podmioty.

Liderem w partnerstwie może być:

  • IOB o profilu Parku Naukowo-Technologicznego lub Centrum Innowacji;
  • mazowiecka akredytowana IOB pod warunkiem, że będzie działać w partnerstwie złożonym z niej i co najmniej Parku Naukowo-Technologicznego lub Centrum Innowacji.

Partnerem IOB może być:

  • inna akredytowana IOB;
  • IOB nie posiadająca akredytacji.

Przewidywana średnia wartość stworzenia i wdrożenia jednej Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym, w ramach uzyskanego Grantu, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 425.401,63 zł.

Wniosek o przyznanie grantu będzie mógł obejmować finansowanie stworzenia i wdrożenia Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w liczbie nie mniejszej niż 3 oraz nie większej niż 10 usług.

 

Dodatkowe pytania proszę wysyłać:

Anna Marzec, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl

Magdalena Kiech, tel.: e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl


Dokumentacja naboru grantowego:

(obowiązująca od 23.12.2019 r.)

1. Regulamin naboru grantowego;
2. Kryteria wyboru;
3. Wniosek o przyznanie grantu (wersja edytowalna dostępna jest w pełnej dokumentacji naboru);
4. Wzór umowy o powierzenie grantu;
5. Pełna dokumentacja naboru (wersja 5 - obowiązująca od 23.12.2019 r.).


Archiwum:

Dokumentacja naboru (wersja 1 - obowiązująca do 16.09.2019 r.).

Dokumentacja naboru (wersja 2 - obowiązująca do 13.10.2019 r.).

Dokumnetacja naboru (wersja 3 - obowiązująca do 17.11.2019 r.)

Dokumnetacja naboru (wersja 4 - obowiązująca do 22.12.2019 r.)