Nabór grantowy - podstawowe informacje

logo 1

Celem naboru będzie wybór projektów grantobiorców  obejmujących stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych, o wyższej jakości i jednocześnie dopasowanych do potrzeb odbiorców kompleksowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym z wykorzystaniem istniejących IOB i ich zasobów poprzez konsolidację potencjału w postaci partnerstw.

Istotnym elementem procesu wyboru będzie również ocena gotowości organizacyjnej i merytorycznej IOB do skonstruowania, świadczenia oraz utrzymania zaawansowanych i kompleksowych usług na rynku, a w konsekwencji świadczenia ich odpłatnie, m.in. na podstawie strategii biznesowej i rocznego planu działalności.

Powstałe usługi będą dedykowane wspomaganiu rozwoju MŚP m.in. poprzez skuteczne doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania

Wybór projektów grantobiorców następi w trybie otwartego naboru ogłoszonego przez Beneficjenta MSODI, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Nabór ma za zadanie, prócz wyłonienia projektów grantobiorców, wpłynąć na standardy usług wdrażanych przez reprezentatywną grupę IOB i stać się źródłem dobrych praktyk dla pozostałych uczestników rynku, co z kolei zwiększy szanse na utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia w postaci zaawansowanych usług dla MŚP.

Dofinansowanie w ramach naboru będą mogą wyłącznie ubiegać się partnerstwa instytucji otoczenia biznesu spełniające wymogi udzielania pomocy publicznej zgodnie z zasadami określonymi w projekcie.

Partnerstwo IOB może mieć zarówno charakter krajowy, jak i ponadnarodowy. Partnerstwo IOB tworzą przynajmniej dwa podmioty

Liderem w partnerstwie może być:

  • IOB o profilu Parku Nauk-Techn lub Centrum Innowacji;
  • mazowiecka akredytowana IOB pod warunkiem, że będzie działać w partnerstwie złożonym z niej i co najmniej Parku Naukowo-Technologicznego lub Centrum Innowacji.

Partnerem IOB może być:

  • inna akredytowana IOB;
  • IOB nie posiadająca akredytacji.

Przewidywana wartość grantu przeznaczonego na stworzenie i wdrożenie 1 usługi nie będzie mogła przekroczyć 425.000,00 zł.

Więcej szczegółów będzie podane w momencie ogłoszenia naboru i ujęte w Regulaminie naboru.