Cel projektu

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie puli wsparcia o wysokiej jakości dostępnego dla MŚP w postaci usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Efektem tego będzie dostarczenie na rynek 20 zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) dedykowanych MŚP tj. o wyższej jakości i jednocześnie dopasowanych do potrzeb odbiorców. Działania zaplanowane w projekcie posłużą skutecznemu przełożeniu zakresu usług na procesy innowacji w celu umożliwienia MŚP dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy i narzędzi.

Stanowi to odpowiedz na potrzebę stworzenia warunków do rozwoju firm oraz wprowadzenia mechanizmów stymulujących pro-wzrostowe postawy przedsiębiorców. Ponadto przyczyni się do zwiększenia odsetka Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) specjalizujących się w złożonych usługach kompleksowo realizujących potrzebę ich odbiorców.

W ramach przeprowadzonej analizy potrzeb rynku w zakresie rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości zdefiniowano problemy, które występują się Mazowszu:

 1. niewystarczające dostosowanie usług oraz brak kompleksowego wsparcia ze strony IOB w stosunku
  do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw.

 2. błędne definiowanie innowacji przez przedsiębiorstwa skutkujące niedostrzeganiem roli innowacji jako czynnika decydującego o przeżywalności i rozwoju firm oraz brakiem wyrażanych potrzeb wdrażania innowacji.

 3. zbyt duży odsetek IOB specjalizujących się w prostych usługach i rozdrobnienie rynku IOB.

Kierując wsparcie do IOB w postaci grantów istotnym jest, aby powstałe usługi w jego wyniku przełożyły się na rozwój MŚP, co będzie miało odzwierciedlenie w wymogach dotyczących ich konstrukcji, m.in.:

 1. usługi umożliwiają zainicjowanie procesu innowacji w przedsiębiorstwach dotychczas nierealizujących takich działań;

 2. usługi spełniają kryteria ich odbiorców, realizujących bądź zamierzających podjąć działania innowacyjne;

 3. powstałe usługi przełożą się na procesy innowacji w sektorach określonych jako obszary inteligentnej specjalizacji;

 4. usługi uwzględniające modułowość i wariantowość, zakładającą możliwość skutecznej implementacji
  w różnych typach przedsiębiorstw;

 5. usługi budują przewagę konkurencyjna przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 8.291.198,22 PLN, a dofinansowanie wynosi 8.136.663,18 PLN. Okres realizacji projektu: 29 stycznia 2016 r. - 31 marca 2023 r. (pierwotna wartość projektu grantowego wynosi 40.391.250 PLN, a dofinansowanie wynosi 16.942.876,25 PLN. Okres realizacji projektu: 29 stycznia 2016 r. - 30 czerwca 2021 r.).

Projekt był realizowany w ramach naboru RPMA.03.01.02-IP.01-14-035/16, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.