Baza pytań i odpowiedzi

 Najczęściej zadawane pytanie dot. dokumentacji naboru grantowego ogłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18.

Pytanie 1: Czy grant powierzany partnerstwu IOB jest wliczany do limitu pomocy de minimis dla grantobiorców (IOB)?

Ad 1: Odpowiedź na to pytanie jest zawarte w pkt. 6.4. Regulaminu naboru. Ponadto zgodnie z przyjętymi definicjami, Grantobiorca – należy przez to rozumieć Partnerstwo IOB, które w wyniku udziału w naborze zawarło Umowę o powierzenie grantu na stworzenie Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dedykowanych sektorowi MŚP, opisanych we Wniosku o przyznanie grantu, a z kolei Partnerstwo IOB – należy przez to rozumieć partnerstwo stworzone przez minimum dwie IOB, w tym jednego Lidera, działające na podstawie umowy partnerstwa, dla wspólnej realizacji zintegrowanej Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym stanowiącej przedmiot Grantu.

 

Pytanie 2: Jeżeli tak, czy pomoc de minimis jest naliczana odrębnie dla każdego z podmiotów partnerskich zgodnie z zadeklarowanymi wydatkami każdego z Partnerów?

Ad. 2: Odpowiedź na to pytanie jest zawarte w pkt. 6.4 Regulaminu naboru, cytuję: 6.4. Powierzony Grant jest formą pomocy de minimis udzielaną adekwatnie do zaangażowania danego Partnera IOB, które zostanie określone w budżecie projektu zawartego we Wniosku o powierzenie grantu. (…)

 

Pytanie 3: Czy testowanie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym jest wliczane do limitu pomocy de minimis odbiorców usług tj. MSP?
Przykład:
Jeżeli wartość opracowania i wdrożenia jednej usługi wynosi 425.401,63 zł (a VAT jest niekwalifikowalny), i zostanie ona przetestowana nieodpłatnie na 3 MŚP, to każde z tych MŚP zostaje objęte pomocą de minimis o wartości 141.800,54 zł (gdyż 425.401,63 / 3 = 141.800,54)?

Ad. 3 : Należy najpierw zaznaczyć, że wartość stworzenia i wdrożenia usługi, która została określona w pkt. 4.4 Regulaminu naboru nie jest wartością testowania. Testowanie usługi co do zasady odbywa się na zasadach określonych w pkt. 4.7 – 4.9 Regulaminu naboru. Z uwagi na to, że granty są udzielane Partnerstwom IOB w formie pomocy de minimis, testowanie nie będzie objęte pomocą de minimis gdyż pomoc jest już udzielona na II poziomie i nie schodzi na III poziom.

W związku z tym Departament na podstawie pkt. 1.1 Regulaminu naboru dokona zmian zapisu pkt. 4.10 dot. obowiązku Grantobiorcy do realizowania wszelkich obowiązków prawnych związanych z pomocą de minimis udzielaną przez niego na rzecz MŚP biorących udział w testowaniu. W świetle tego co powyżej testowanie nie będzie wiązało się z udzieleniem przez Partnerstwo IOB pomocy de minimis testerowi tj. MŚP.

 

Pytanie 4: Jeżeli tak, to czy MŚP niedysponujące wystarczającym limitem pomocy de minimis, nie może być objęte testowaniem?

Ad. 4: Odpowiedź w pkt. 3 ma również zastosowanie w przypadku tego pytanie.

 

Pytanie 5: W nawiązaniu do pkt. 6.9. Regulaminu naboru grantowego, tj.:
6.9. Wysokość finansowania Grantu wynosi 100% wartości Kosztów kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy. Projekty Grantobiorców składane w Naborze muszą zostać objęte pomocą de minimis, a podstawą udzielania wsparcia Grantobiorcy są następujące rozporządzenia: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 488). Intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis nie może być wyższa niż 85% kosztów kwalifikowalnych. W omawianym zakresie zastosowanie znajduje również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010, nr 53, poz. 312 z późn. zm.)
Jeżeli Partnerstwo IOB otrzymuje grant na testowanie usługi o wartości 425.401,63 zł (VAT jest kosztem niekwalifikowalnym), a maksymalna intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis dla Partnerstwa IOB dla tej usługi wynosić będzie 361.591,39 zł (85%), to czy tym samym pozostałe 15% wartości usługi, czyli 63.810,24 zł (bez VAT) będzie finansowane w ramach innej kategorii pomocy publicznej? Jakiej?

Ad. 5: Zapisy pkt. 6.9 Regulaminu naboru zawierają omyłkę pisarską, która zostanie poprawiona przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, poprawna wysokość finansowania grantu wynosi 100 % wartości kosztów kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy.

 

Pytanie 6: W nawiązaniu do pkt. 7.5. oraz 7.6. Regulaminu naboru grantowego:
Czy koszty wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w świadczenie usługi mogą zostać uznane za kwalifikowalne niezależnie od rodzaju umowy (Umowa o dzieło, w tym w formule rozliczenia poprzez jednoosobową działalność gospodarczą / Umowa o pracę / Umowa zlecenie)?

Ad. 6: Zgodnie z pkt. 7.6 Regulaminu naboru kwalifikowane są koszty wynagrodzenia personelu niezależnie od rodzaju umowy, przy założeniu że nie przekroczą 50 % kosztów kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy.

 

Pytanie 7: Rozliczanie kosztów wynagrodzeń personelu i kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, w ramach pomocy de minimis, zgodnie z zasadą przejrzystości określoną w Rozporządzeniu MIiR z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, odnoszącym się do Artykułu 4 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które mówi m. in że :

„…Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, w przypadku której możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka („pomoc przejrzysta”).”

Czy brak możliwości dokładnego oszacowania kosztów wynagrodzeń i kosztów pośrednich na etapie udzielania pomocy tj. przy podpisaniu umowy nie pozostaje w sprzeczności z koniecznością dokładnego oszacowania ekwiwalentu dotacji?

Ad. 7: Pomoc de minimis jest właściwą dla takiego rodzaju wsparcia (grantów) i pozwala na finansowanie wszystkich kosztów ujętych w katalogu kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca ubiegający się o pozyskanie dofinansowania musi przedstawić szacunkowe koszty (w tym koszty operacyjne takie jak zatrudnienie). Wynikową od wydatków ogólnych jest procent, który określa poziom kosztów pośrednich. Mając na uwadze powyższe wnioskodawca musi na etapie aplikowania o grant określić swój montaż finansowy, a tym samym, koszty powinny być oszacowane precyzyjnie. Przy takich założeniach nie stosuje się wyliczenia ekwiwalentu brutto i można bezpośrednio stosować zapisy rozporządzenia regulującego pomoc de minimis jako dotację.

 

Pytanie 8: W załączniku 12 do Regulaminu naboru pkt. 10 Kwalifikowalność usługi: Weryfikacja zgodności usług ujętych w Projekcie Grantobiorcy z typem usług wskazanych w Regulaminie. Jest ocena TAK lub NIE. Zakładając, że Partnerstwo IOB złoży w ramach Projektu Grantobiorcy pięć usług, a jedna nie będzie się z jakiegoś powodu wpisywała w zakres finansowania, odrzucany jest cały Projekt Grantobiorcy, czy można poprawić/usunąć daną usługę z Projektu Grantobiorcy, który nadal może otrzymać finansowanie?

Ad. 8: Zgodnie z pkt 12.2 Regulaminu naboru ocena merytoryczna jest dokonywana w oparciu o kryteria oceny merytorycznej, zgodnie z którymi w ramach kryterium: Kwalifikowalność usługi, sprawdzane będzie czy usługi ujęte w Projekcie Grantobiorcy są zgodne z typem usług wskazanych w Regulaminie. W przypadku niezgodności jednej z usług ze wskazanymi typami usług, konieczne będzie wprowadzenie korekty Wniosku o przyznanie grantu i zaktualizowanie Wniosku o przyznanie grantu we wskazanym przez eksperta zakresie.

 

Pytanie 9: Czy jest przewidywane finansowanie części usług w ramach Projektu Grantobiorcy? np w sytuacji, gdy nie będzie wystarczających środków na zapewnienie finansowania dla wszystkich złożonych w ramach Projektu Grantobiorcy usług?

Ad. 9: Finansowanie tylko części usług w ramach Projektu Grantobiorcy wymagało by umożliwienia Grantobiorcy wniesienia wkładu własnego. Taka sytuacja w obecnym naborze nie była brana pod uwagę. Niemniej trzeba pamiętać, że granty są przeznaczone na stworzenie i wdrożenie nowej lub ulepszonej usług. Czyli istnieje możliwość ulepszenia już istniejącej usługi doradczej. Biorąc pod uwagę opisany przypadek w pytaniu można również uznać, że istnieje usługa, która została stworzona ze środków własnych a z grantu jest jedynie ulepszona aby spełniać kryteria usługi dradczej o charakterze proinnowacyjnym, kompleksowej i modułowej.

 

Pytanie 10: Proszę podać katalog kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

Ad. 10: Nie przewidujemy podawania katalogu kosztów pośrednich gdyż podejście do ich kwalifikowania będzie podobne do opisanego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Pytanie 11: Czy wszystkie usługi opracowane w ramach projektu muszą być świadczone opłatnie? Czy jest możliwe, że jedna z trzech  opracowanych usług będzie świadczona odpłatnie i model biznesowy, wykaże, że przychody z tej usługi pozwolą na sfinansowanie świadczenie innych usług nieodpłatnie?

Ad. 11: W 1. Kryteriach oceny merytorycznej „Zachowanie trwałości” będzie oceniane, czy „(…) przedstawione przez członków Partnerstwa IOB Strategia biznesowa i Roczny plan działalności oraz Model biznesowy Partnerstwa IOB dają gwarancję utrzymania i samofinansowania usług powstałych w ramach Grantu w okresie trwałości Projektu Grantobiorcy określonym w Regulaminie Naboru, przynajmniej w ofercie jednego z Partnerów.” Tak więc, nie przewidywaliśmy możliwości stworzenia usługi bezpłatnej, która byłaby finansowana przez kolejną usługę. Przewiduje się natomiast, że udział któregoś z Partnerów IOB będzie bezkosztowy i będzie sprowadzał się do wymaganego wsparcia merytorycznego.

 

Pytanie 12: Czy jako IOB będzie traktowany podmiot, który w akcie założycielskim posiada zapis, że możliwe jest wypłata zaliczek wspólnikom na poczet wypłaty dywidend za rok obrotowy i jednocześnie jest zapis, ze zysk będzie przeznaczany na cele statutowe?

Ad. 12: W ramach 11. kryterium formalne „Kwalifikowalność Wnioskodawcy” będzie weryfikowane „(…) czy Wnioskodawca oraz Partnerzy są uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru (zgodnie z katalogiem Wnioskodawców określonych w Regulaminie)”, a z kolei zgodnie z Regulaminem naboru,  o finansowanie w ramach Naboru mogą ubiegać się wyłącznie Partnerstwa IOB spełniające wymogi udzielania pomocy publicznej zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie MSODI.
Dalej w Regulaminie naboru mamy definicję „Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) - należy przez to rozumieć instytucję otoczenia biznesu bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku albo przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z postanowieniami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2017 roku.”
Ponadto każdy z członków Partnerstwa IOB podpisuje, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o niedziałaniu dla zysku - Załącznik nr H7 do Wniosku o przyznanie grantu.  

 

Pytanie 13: Czy jest możliwość, zgodnie z polityką stosowaną przez Grantobiorcę, zatrudniania personelu tylko i wyłącznie w oparciu o umowę zlecenie?

Ad. 13: Zgodnie z pkt. 7.6 Regulaminu naboru kwalifikowane są koszty wynagrodzenia personelu niezależnie od rodzaju umowy, przy założeniu że nie przekroczą 60 % kosztów kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy.

 

Wniosek: Limit 50% na koszty personelu jest nieadekwatny do zakresu projektu. Po pierwsze, dyskryminuje to podmioty, które są w stanie wypracować usługi we własnym zakresie np. uczelnie wyższe i narzuca na nich konieczność zakupu usług zewnętrznych. Ograniczenie to powoduje, że nie będzie się wytwarzało usług wewnętrznych w oparciu np. o własne potrzeby np. prowadzenie badań rynku za pomocą własnych badaczy, zdobywanie doświadczenie nie tylko w świadczeniu nowych usług, ale również   w ich tworzenie własnymi zasobami. Wniosek: Prosimy o zwiększenie limitów na wynagrodzenia do wartości 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Odpowiedź: Celem konkursu grantowego w ramach projektu pozakonkursowego MSDI jest wybór Projektów Grantobiorców obejmujących stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych, o wyższej jakości i jednocześnie dopasowanych do potrzeb odbiorców kompleksowych Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym przy wykorzystaniu istniejących IOB i ich zasobów poprzez konsolidację potencjału w postaci partnerstw. Tak więc głównym założeniem projektu nie było uzupełnianie personelu IOB a łączenie IOB celem uzupełnienia kompetencji lub uzupełnienie kompetencji zespołu już istniejącego.
Limit kosztów wynagrodzenia personelu został zwiększony do 60 %.

 

Wniosek: Limit 50% na koszty personelu powoduje dodatkowe koszty niekwalifikowane dla IOB z tytułu konieczności poniesienia podatku VAT. Przy maksymalnej pomocy de minimis 200 tyś euro na jeden podmiot, przy dzisiejszym kursie 4,35, daje to w konkursie na dwa podmioty 200 100 zł dodatkowych kosztów dla IOB z tytułu kosztów niekwalifikowanych.

Odpowiedź: j.w.

 

Wniosek: Limit 50% na wynagrodzenia ogranicza możliwość dostępu do konkursu mniejszym podmiotom, ponieważ mogą mieć ograniczenia w zakresie finansowania kosztów niekwalifikowanych.

Odpowiedź: j.w.

 

Wniosek: Prosimy o rozważenie zmniejszenia limitu płatności refundacyjnej z 20% na 5% tak jak jest to w projektach finansowanych przez MJWPU. Przy projekcie da 2 parterów  z maksymalnym poziom wsparcia to zamrożenie 348 tyś zł. Jest to duża kwota dla zablokowania dla instytucji nie działających dla zysku. Przy zmniejszeniu limitu byłoby to 87 tyś zł. Taki limit promuje silne podmioty, które mogą zamrozić kwotę blisko 500 tyś zł ( VAT + refundacja), przy realizacji tego projektu. Trzeba pamiętać że wnioskodawca są instytucje nie działające dla zysku i taka kwota stanowi budżet nawet 1-2 lat funkcjonowania organizacji. Prosimy o rozważenie wprowadzenia zabezpieczeń i poziomu refundacji, takich jakie są dla projektów dotyczących opracowania nowych produktów / usług stosowanych przez MJWPU. Taki poziom zamrożenia środków powoduje, iż IOB nie będą w stanie realziowąć innych działań.

Odpowiedź:: Dokonano zmian w Regulaminie. Pkt. 4.6 „Ostatnia transza finansowania zawsze stanowić będzie refundację poniesionych kosztów i musi wynosić minimum 5% wartości kosztów kwalifikowalnych całego Grantu”.

 

Pytanie 14: Jak interpretować wydatki ponoszone na współpracowników, którzy świadczą usługi wsparcia dla naszego potencjalnego partnera w projekcie MSODI, a nie są zatrudnieni na umowę o pracę? Osoby te wykonują pracę pod bezpośrednim nadzorem Zarządu Partnera, pracując w oparciu o umowy-zlecenia bądź umowy o współpracy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Umowy te mają charakter ciągły i co miesiąc stanowią podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, czy to na podstawie rachunku do umowy zlecenia, czy na podstawie FV.

Ad. 14: Zgodnie z pkt. 7.6 Regulaminu naboru kwalifikowane są koszty wynagrodzenia personelu niezależnie od rodzaju umowy, przy założeniu że nie przekroczą 60 % kosztów kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie prowadził wcześniej zatrudnienia w oparciu o umowy o prace, a np. umowy cywilno-prawne lub kontakty menadżerskie należy stosować stawki stosowane u Grantobiorcy, nieodbiegające od stawek rynkowych. Zgodnie z zapisem Regulaminu naboru pkt 7.6 „(…) wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u Grantobiorcy poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych lub finansowanych z dotacji w postaci grantu na analogicznych stanowiskach.”

W przypadku kwalifikowalności kosztu, jako koszt wynagrodzenia, a nie jako podwykonawstwo, po stronie Wnioskodawcy spoczywa udokumentowanie nadzoru nad pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z zapisem Regulaminu naboru pkt 7.7 „Kwalifikowalne są koszty osobowe osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu Grantobiorcy wykonujących zadania w oparciu o umowę cywilnoprawną nie stanowiące jednocześnie kosztów podwykonawstwa. Koszty umów cywilnych inne iż koszty podwykonawstwa kwalifikowalne mogą być pod warunkiem, ze realizowane będą wyłącznie przez osoby fizyczne, wykonujące swoją umowę pod nadzorem Grantobiorcy, na jego terenie i sprzęcie, zgodnie z warunkami określonymi w art. 304 par. 1 Kodeksu pracy.” W przypadku zakwalifikowania ww. umowy jako podwykonawstwo należy pamiętać o stosowaniu procedur wyboru wykonawcy (np. zasada konkurencyjności) i o limitach na podwykonawstwo – maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych projektu Grantobiorcy ponoszonych przez każdy z podmiotów Partnerstwa IOB.

 

Pytanie 15: Co w przypadku, gdy wnioskodawca nie prowadził wcześniej zatrudnienia w oparciu o umowy o prace, a np. umowy cywilno-prawne lub kontakty menadżerskie ? Czy można wówczas stosować stawki rynkowe czy odnosić do stawek z tych rodzajów umów stosowanych u grantobiorcy?

Ad 15: Zgodnie z zapisem Regulaminu naboru pkt 7.6 „(…) wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u Grantobiorcy poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych lub finansowanych z dotacji w postaci grantu na analogicznych stanowiskach.” Zgodnie z ww. punktem kwalifikowane są koszty wynagrodzenia personelu niezależnie od rodzaju umowy, przy założeniu że nie przekroczą 60 % kosztów kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy.

Jeżeli doczasowe umowy cywilno-prawne lub kontrakty menadżerskie stosowane o potencjalnego Wnioskodawcy były jedynie w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub finansowanych z dotacji w postaci grantu, to po prostu muszą być wzięte ceny rynkowe – krótkie rozeznanie rynku aby udokumentować przyjęte stawki. Trzeba pamiętać, że w ramach oceny będzie oceniane czy wszystkie wydatki są zasadne i adekwatne.

 

Pytanie 16: Co w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność projektową i wynagrodzenia są płacone tylko ze źródeł zewnętrznych? Do jakich stawek wówczas się stosować ?

Ad 16: Jeżeli są to źródła zewnętrzne ma zastosowanie odpowiedź na pytanie 15.

 

Pytanie 17: W ramach formularzu de minimis partner wykazał całą pomoc, którą otrzymał + wszystkie spółki powiązane. Niemniej załącznik nr 7 czyli oświadczenie o otrzymanej pomocy, sugeruje, że chodzi o pomoc dla IOB, który składa wniosek. Skoro partner nie pobrał na siebie żadnej pomocy, to powinienem wykazać 0,00, czy raczej to, co w formularzu o de minimis, gdzie wykazał pomoc podmiotów powiązanych?.

Czy jako zaświadczenie o tej pomocy możemy złożyć wyciąg z systemu SUDOP, które wskazuje tę otrzymaną pomoc, czy muszą to być zaświadczenia wydane podmiotom powiązanym?

Ad 17: W przypadku pomocy de minimis załączniki składają wszyscy partnerzy, jeżeli biorą dotacje w tym przypadku grant (możliwe jest udział partnera bez kosztowy). W ramach weryfikacji kryterium dotyczące pomocy de minimis będą badane powiązania partnerów więc ich spółki powiązane również. Jednak oświadczenia składają jedynie strony Umowy o powierzeniu grantu czyli tylko partnerzy bez potrzeby oświadczeń od ich podmiotów powiązanych – to samo dotyczy formularzy. Sam wyciąg z SUDOP jest nie wystarczający. Idą za zapisami Ustawy należy również dostarczyć  kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.

 

Pytanie 18: Jeżeli jeden z partnerów będzie sprzedawał usługi już podczas trwania projektu czy dochód ten będzie musiał być odliczony od całości otrzymanego grantu? Jeśli tak, to w jaki sposób będzie to liczone?

Ad 18: W przypadku gdy granty są udzielane w ramach pomocy de minimis, to nie ma konieczności zwracania dochodu z tytułu sprzedaży usługi, wytworzonej w ramach projektu, już podczas trwania projektu. Zwracanie dochodu miałoby miejsca gdyby projekt nie został objęty pomocą.

 

Pytanie 19: Czy możliwe jest Partnerstwo IOB w sytaucji kiedy Partner jest powiązany z Liderem osobowo?

Ad 19: Zgodnie z Regulaminem naboru grantowego pkt. 5.1 „O finansowanie w ramach Naboru mogą ubiegać się wyłącznie Partnerstwa IOB spełniające wymogi udzielania pomocy publicznej zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie MSODI.”

Punkt. 6.4 Regulaminem naboru grantowego określa zakres pomocy, zgodnie z którą: „Powierzony Grant jest formą pomocy de minimis udzielaną adekwatnie do zaangażowania danego Partnera IOB, które zostanie określone w budżecie projektu zawartego we Wniosku o powierzenie grantu. Pomoc de minimis może być udzielona pod warunkiem, że każdy Partner IOB w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych nie otrzymał z różnych źródeł i w różnych formach wsparcia de minimis przekraczającego kwotę 200.000 EUR dla jednego Partnera IOB.”

W ramach weryfikacji kryterium dotyczącego pomocy de minimis będą badane powiązania partnerów, więc ich spółki powiązane również. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis składają jedynie strony Umowy o powierzeniu grantu, czyli tylko partnerzy, bez potrzeby oświadczeń od ich podmiotów powiązanych – to samo dotyczy formularzy. Przy Wniosku o przyznanie grantu należy dostarczyć kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.

 

Pytanie 20: Czy podczas realizacji projektu MSODI lider i partnerzy między sobą mogą sobie świadczyć usługi pomagające w transferze wiedzy i doświadczeń oraz pomagające w stworzeniu nowych usług? Przykładem jest sytuacja kiedy Partner A ma wiedzę dotyczącą tworzenia specyficznych usług doradczych i wiedzą to chciałby przetransferować do Partnera B, który właśnie tą usługę chce rozwinąć. Partner A musi wtedy przeprowadzić szkolenia, konsultacje przygotować i przesłać dokumenty dla Partnera B. Pytanie czy taki transfer się może odbyć bo przecież jednym z głównych założeń projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy IOB i jak to można ująć w budżecie ? ponieważ jest to koszt, który w sytuacji transferu występuje i  musiał by zostać poniesiony.

Ad 20: Jednym z założeń w projekcie MSODI jest aby w naborze o granty aplikowały Partnerstw IOB (min. dwa podmioty), które uzupełniają się kompetencyjnie celem stworzenia i wdrożenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, które będą odznaczały m.in. kompleksowością i modułowością. Tak więc świadczenie w ramach Partnerstwa IOB wzajemnie usług, które zostaną ujęte w budżecie przeczy tej idei. Ponadto pojawia się problem wyboru wykonawcy usługi z zachowaniem zasady konkurencyjności. Natomiast pracownicy zatrudnieni w ramach projektu zaangażowanych w realizację Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym mają rację bytu. Tak więc jeżeli w ramach projektu zostaną zatrudnieni pracownicy, którzy w zakresie o obowiązków będą mieli prowadzenie szkoleń wewnętrznych służących stworzeniu i wdrożeniu Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym to wówczas jest to wydatek kwalifikowany jako koszty personelu.

 

Pytanie 21: Do której z kategorii kosztów powinniśmy przyporządkować koszty udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje personelu członków Partnerstwa IOB bezpośrednio zaangażowanego w realizację takiej usługi lub będących źródłem wiedzy wykorzystanej przy stworzeniu i wdrożeniu Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Zgodnie z zapisami wniosku, budżetu oraz harmonogramu płatności katalog kategorii kosztów przedstawia się jak poniżej:

  1. Usługi
  2. Środki trwałe
  3. Wartości niematerialne i prawne
  4. Promocja projektu
  5. Koszty pośrednie
  6. Wynagrodzenia
  7. Inne

Czy należy to traktować jako podwykonawstwo?

Ad 21: Tego rodzaju koszty należy kwalifikować jako usługi jeżeli będą zamawiane u podmiotów zewnętrznych. Natomiast odnosząc się do kwestii podwykonawstwa to należy rozumieć, że to co partnerzy zakupują na zewnętrz celem stworzenia i wdrożenia Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym należy traktować jako podwykonawstwo. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że podwykonawstwo nie jest kategorią kosztów taką jak ww. wymienione a jedynie określa które wydatki są ponoszone we własnym zakresie, a które w ramach podwykonawstwa.

 Pytanie 22: Proszę o wskazanie numeru naboru grantowego - brak informacji w zakresie numeracji naboru uniemożliwia ewentualny wybór podwykonawców z zachowaniem zasady konkurencyjności z uwagi na brak możliwości publikacji ogłoszenia na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . –  instrukcja postępowania przy wyborze Zleceniobiorcy (Załącznik nr 8 do Umowy o powierzenie Grantu) zachowanie trybu i zasady konkurencyjności.

Ad 22: Nie ma numeru naboru i w ramach naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18 nie ma obowiązku dokonania wyboru podwykonawców przed złożeniem Wniosku o przyznanie grantu. Zapisy na poziomie załącznika H2 Model biznesowy w wierszu Partnerzy biznesowi dotyczą podwykonawców ale tylko do ich rodzaju np. Instytuty, agencje, firmy produkcyjne, szkoleniowe itp. nie ma obowiązku wskazywana konkretnych podwykonawców. Regulamin naboru nie nakazuje i jednocześnie nie zakazuje wyboru wykonawców w ramach działań przewidzianych w Projekcie Grantobiorcy przed złożeniem wniosku o przyznanie grantu.
Należy jednak podkreślić, że „Powierzony Grant jest formą pomocy de minimis (pkt 6.4 Regulaminu naboru) oraz „Pomoc  może  zostać  udzielona  pod  warunkiem,  że  realizacja Usług  doradczych o   charakterze   proinnowacyjny mnie  została  rozpoczęta  przed  dniem  złożenia Wniosku o przyznanie grantu. Za rozpoczęcie realizacji Projektu  Grantobiorcy uznaje się dzień złożenia Wniosku  o  przyznanie  grantu  lub  dowolny  dzień  po  złożeniu  Wniosku o  przyznanie  grantu,  przy  czym  okres  kwalifikowalności  wydatków  rozpoczyna  się  wraz z dniem podpisania Umowy o powierzenie grantu na realizację Projektu Grantobiorcy. (pkt. 6.8 Regulaminu naboru)”.
Baza konkurencyjności, o której Pani wspomina, służy realizacji zasady konkurencyjności, ale dla jest to baza zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Beneficjentem RPO jest Województwo Mazowieckie realizujące projekt grantowy MSODI.
Grantobiorców obowiązują zapisy określone w Załączniku nr 8 do Umowy o powierzenie grantu, tj. Instrukcja postępowania przy wyborze zleceniobiorcy.

Pytanie 23: Rozbieżności w zakresie wielkości minimalnego zaangażowania merytorycznego lidera w stworzenie i wdrożenie Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Z uwagi na znaczące rozbieżności pomiędzy obowiązującymi kryteriami formalnymi (  załącznik nr 11 do Regulaminu „Karta oceny formalnej”) a zapisami Regulaminu odnoszącymi się do  minimalnego zaangażowania lidera w stworzenie i wdrożenie Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym  które raz wskazuje się że nie może być mniejsze niż 30 %  a już w innym dokumencie że  ma być nie mniejsze niż 40 % wartości Grantu.  Z uwagi na powyższe nie jest możliwym skonstruowanie budżetu konsorcjum gdyż to od wielkości zaangażowania Lidera i jego dostępu do pomocy publicznej jest on uzależniony.

Ad 23: Nadrzędnym dokumentem jest Regulamin naboru, w którym jest określone minimalne zaangażowanie Lidera tj. pkt. 5.9 Lider oprócz funkcji administracyjno-finansowych musi wykazać swoją istotną, merytoryczną rolę w realizacji Umowy o powierzenie grantu przewyższającą udział Partnerów, ponadto wykazać zaangażowanie finansowe nie mniej niż 30% wartości powierzonego Grantu. Wskazany błąd w zapisie w załączniku 11 do regulaminu jest omyłką pisarską i zostanie poprawiony.
Wartość maksymalną grantu określa poziom dostępnej pomocy de minimis przez każdy podmiot Partnerstwa IOB. Niezależnie od liczby maksymalnej usług nadrzędnym jest fakt dostępnej pomocy. Poziom pomocy będzie weryfikowany na poziomie oceny i w momencie podpisywania Umowy o powierzenie grantu.


Pytanie 24: Zgodnie z Regulaminem pkt 6. Zasady finansowania Projektów Grantobiorców maksymalna wysokość Grantu w ramach jednego Projektu Grantobiorcy wynosi  4.254.016,30 zł. – proszę o wskazanie sposobu wyliczenia możliwości uzyskania maksymalnej wysokości grantu  mając na uwadze limity pomocy i minimalne zaangażowanie lidera wymagane Regulaminem lub załącznikiem nr 11 do Regulaminu „Karta oceny formalnej”.

Ad 24: Maksymalną wysokość przyznanego grantu określa poziom dostępnej pomocy de minimis u członków Partnerstwa IOB.
Punkt 6.4 regulaminu stanowi „Powierzony Grant jest formą pomocy de minimis udzielaną adekwatnie do zaangażowania danego Partnera IOB, które zostanie określone w budżecie projektu zawartego we Wniosku o powierzenie grantu. Pomoc de minimis może być udzielona pod warunkiem, że każdy Partner IOB w  danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych nie otrzymał z różnych źródeł i w różnych formach wsparcia de minimis przekraczającego kwotę 200 000 euro dla jednego Partnera IOB (…)”.