Baza pytań i odpowiedzi

 Najczęściej zadawane pytanie dot. dokumentacji naboru grantowego ogłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18.

Pytanie 1: Czy grant powierzany partnerstwu IOB jest wliczany do limitu pomocy de minimis dla grantobiorców (IOB)?

Ad 1: Odpowiedź na to pytanie jest zawarte w pkt. 6.4. Regulaminu naboru. Ponadto zgodnie z przyjętymi definicjami, Grantobiorca – należy przez to rozumieć Partnerstwo IOB, które w wyniku udziału w naborze zawarło Umowę o powierzenie grantu na stworzenie Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dedykowanych sektorowi MŚP, opisanych we Wniosku o przyznanie grantu, a z kolei Partnerstwo IOB – należy przez to rozumieć partnerstwo stworzone przez minimum dwie IOB, w tym jednego Lidera, działające na podstawie umowy partnerstwa, dla wspólnej realizacji zintegrowanej Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym stanowiącej przedmiot Grantu.

 

Pytanie 2: Jeżeli tak, czy pomoc de minimis jest naliczana odrębnie dla każdego z podmiotów partnerskich zgodnie z zadeklarowanymi wydatkami każdego z Partnerów?

Ad. 2: Odpowiedź na to pytanie jest zawarte w pkt. 6.4 Regulaminu naboru, cytuję: 6.4. Powierzony Grant jest formą pomocy de minimis udzielaną adekwatnie do zaangażowania danego Partnera IOB, które zostanie określone w budżecie projektu zawartego we Wniosku o powierzenie grantu. (…)

 

Pytanie 3: Czy testowanie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym jest wliczane do limitu pomocy de minimis odbiorców usług tj. MSP?
Przykład:
Jeżeli wartość opracowania i wdrożenia jednej usługi wynosi 425.401,63 zł (a VAT jest niekwalifikowalny), i zostanie ona przetestowana nieodpłatnie na 3 MŚP, to każde z tych MŚP zostaje objęte pomocą de minimis o wartości 141.800,54 zł (gdyż 425.401,63 / 3 = 141.800,54)?

Ad. 3 : Należy najpierw zaznaczyć, że wartość stworzenia i wdrożenia usługi, która została określona w pkt. 4.4 Regulaminu naboru nie jest wartością testowania. Testowanie usługi co do zasady odbywa się na zasadach określonych w pkt. 4.7 – 4.9 Regulaminu naboru. Z uwagi na to, że granty są udzielane Partnerstwom IOB w formie pomocy de minimis, testowanie nie będzie objęte pomocą de minimis gdyż pomoc jest już udzielona na II poziomie i nie schodzi na III poziom.

W związku z tym Departament na podstawie pkt. 1.1 Regulaminu naboru dokona zmian zapisu pkt. 4.10 dot. obowiązku Grantobiorcy do realizowania wszelkich obowiązków prawnych związanych z pomocą de minimis udzielaną przez niego na rzecz MŚP biorących udział w testowaniu. W świetle tego co powyżej testowanie nie będzie wiązało się z udzieleniem przez Partnerstwo IOB pomocy de minimis testerowi tj. MŚP.

 

Pytanie 4: Jeżeli tak, to czy MŚP niedysponujące wystarczającym limitem pomocy de minimis, nie może być objęte testowaniem?

Ad. 4: Odpowiedź w pkt. 3 ma również zastosowanie w przypadku tego pytanie.

 

Pytanie 5: W nawiązaniu do pkt. 6.9. Regulaminu naboru grantowego, tj.:
6.9. Wysokość finansowania Grantu wynosi 100% wartości Kosztów kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy. Projekty Grantobiorców składane w Naborze muszą zostać objęte pomocą de minimis, a podstawą udzielania wsparcia Grantobiorcy są następujące rozporządzenia: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 488). Intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis nie może być wyższa niż 85% kosztów kwalifikowalnych. W omawianym zakresie zastosowanie znajduje również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010, nr 53, poz. 312 z późn. zm.)
Jeżeli Partnerstwo IOB otrzymuje grant na testowanie usługi o wartości 425.401,63 zł (VAT jest kosztem niekwalifikowalnym), a maksymalna intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis dla Partnerstwa IOB dla tej usługi wynosić będzie 361.591,39 zł (85%), to czy tym samym pozostałe 15% wartości usługi, czyli 63.810,24 zł (bez VAT) będzie finansowane w ramach innej kategorii pomocy publicznej? Jakiej?

Ad. 5: Zapisy pkt. 6.9 Regulaminu naboru zawierają omyłkę pisarską, która zostanie poprawiona przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, poprawna wysokość finansowania grantu wynosi 100 % wartości kosztów kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy.

 

Pytanie 6: W nawiązaniu do pkt. 7.5. oraz 7.6. Regulaminu naboru grantowego:
Czy koszty wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w świadczenie usługi mogą zostać uznane za kwalifikowalne niezależnie od rodzaju umowy (Umowa o dzieło, w tym w formule rozliczenia poprzez jednoosobową działalność gospodarczą / Umowa o pracę / Umowa zlecenie)?

Ad. 6: Zgodnie z pkt. 7.6 Regulaminu naboru kwalifikowane są koszty wynagrodzenia personelu niezależnie od rodzaju umowy, przy założeniu że nie przekroczą 50 % kosztów kwalifikowalnych Projektu Grantobiorcy.

 

Pytanie 7: Rozliczanie kosztów wynagrodzeń personelu i kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, w ramach pomocy de minimis, zgodnie z zasadą przejrzystości określoną w Rozporządzeniu MIiR z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, odnoszącym się do Artykułu 4 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które mówi m. in że :

„…Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, w przypadku której możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka („pomoc przejrzysta”).”

Czy brak możliwości dokładnego oszacowania kosztów wynagrodzeń i kosztów pośrednich na etapie udzielania pomocy tj. przy podpisaniu umowy nie pozostaje w sprzeczności z koniecznością dokładnego oszacowania ekwiwalentu dotacji?

Ad. 7: Pomoc de minimis jest właściwą dla takiego rodzaju wsparcia (grantów) i pozwala na finansowanie wszystkich kosztów ujętych w katalogu kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca ubiegający się o pozyskanie dofinansowania musi przedstawić szacunkowe koszty (w tym koszty operacyjne takie jak zatrudnienie). Wynikową od wydatków ogólnych jest procent, który określa poziom kosztów pośrednich. Mając na uwadze powyższe wnioskodawca musi na etapie aplikowania o grant określić swój montaż finansowy, a tym samym, koszty powinny być oszacowane precyzyjnie. Przy takich założeniach nie stosuje się wyliczenia ekwiwalentu brutto i można bezpośrednio stosować zapisy rozporządzenia regulującego pomoc de minimis jako dotację.

 

Pytanie 8: W załączniku 12 do Regulaminu naboru pkt. 10 Kwalifikowalność usługi: Weryfikacja zgodności usług ujętych w Projekcie Grantobiorcy z typem usług wskazanych w Regulaminie. Jest ocena TAK lub NIE. Zakładając, że Partnerstwo IOB złoży w ramach Projektu Grantobiorcy pięć usług, a jedna nie będzie się z jakiegoś powodu wpisywała w zakres finansowania, odrzucany jest cały Projekt Grantobiorcy, czy można poprawić/usunąć daną usługę z Projektu Grantobiorcy, który nadal może otrzymać finansowanie?

Ad. 8: Zgodnie z pkt 12.2 Regulaminu naboru ocena merytoryczna jest dokonywana w oparciu o kryteria oceny merytorycznej, zgodnie z którymi w ramach kryterium: Kwalifikowalność usługi, sprawdzane będzie czy usługi ujęte w Projekcie Grantobiorcy są zgodne z typem usług wskazanych w Regulaminie. W przypadku niezgodności jednej z usług ze wskazanymi typami usług, konieczne będzie wprowadzenie korekty Wniosku o przyznanie grantu i zaktualizowanie Wniosku o przyznanie grantu we wskazanym przez eksperta zakresie.

 

Pytanie 9: Czy jest przewidywane finansowanie części usług w ramach Projektu Grantobiorcy? np w sytuacji, gdy nie będzie wystarczających środków na zapewnienie finansowania dla wszystkich złożonych w ramach Projektu Grantobiorcy usług?

Ad. 9: Finansowanie tylko części usług w ramach Projektu Grantobiorcy wymagało by umożliwienia Grantobiorcy wniesienia wkładu własnego. Taka sytuacja w obecnym naborze nie była brana pod uwagę i wymaga zmiany aktualnej dokumentacji. To zagadnienie wymaga od nas dalszych konsultacji i o tym czy bierzemy pod uwagę możliwość wprowadzenia zmian dokumentacji w tym zakresie, poinformujemy w późniejszym terminie.