S3P Energia

Platforma Inteligentnej Specjalizacji w dziedzinie energii (S3P-Energia) wspiera osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki, władze i zainteresowane strony zaangażowane w politykę energii, badań i innowacyjności. Państwom członkowskim i regionom, które planują inwestycje w innowacje w dziedzinie energii, zapewnia się proaktywne nawiązywanie kontaktów. Seminaria tematyczne, badania i analizy, doradztwo dotyczące wdrażania, materiały zawierające wytyczne i działania rozpowszechniające przyczyniają się do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi/regionami, wzmacniania regionalnych/ lokalnych zdolności i zwiększenia wpływu ich działania.

S3P-Energia wspiera państwa członkowskie i regiony w skutecznym wdrażaniu ich strategii inteligentnej specjalizacji (S3). W szczególności S3P-Energia ma na celu wspieranie skutecznego wykorzystania możliwości finansowania w ramach polityki spójności na rzecz działań związanych z innowacyjnością w dziedzinie energii na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Ostatecznym celem S3P-Energia jest przyczynienie się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i stawienia czoła wyzwaniom określonym w strategii „Europa 2020”.

 

Sposób korzystania:

1. Współpraca międzyregionalna: S3P-Energia promuje współpracę nie tylko w obrębie regionów, ale również między regionami. Państwom członkowskim i regionom, które planują inwestycje w innowacje w dziedzinie energii, zapewnia się proaktywne „nawiązywanie kontaktów”. W tym kontekście, S3P-Energia wspiera obecnie regiony, w których strategiach S3 znajdują się podobne / uzupełniające się priorytety w dziedzinie energii, w celu uruchamiania konkretnych projektów inwestycyjnych dzięki ułatwionemu tworzeniu „partnerstw energetycznych S3”, które oferują interaktywne i partycypacyjne areny współpracy międzyregionalnej. Współpraca za pośrednictwem S3P-Energia pomaga regionom połączyć uzupełniające się mocne strony, wykorzystać swoje kompetencje w zakresie badań naukowych i innowacji, rozwijać niezbędne możliwości badawcze, rozwiązać problem braku masy krytycznej i fragmentacji, uzyskać lepszy dostęp do globalnego łańcucha wartości i wspierać współfinansowanie w dziedzinie energii. W ramach S3P-Energia stworzono formularz rejestracji internetowej dla osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki/zainteresowanych stron mających kompetencje/zainteresowania w dziedzinie polityki innowacyjności i polityki energetycznej będący najlepszym sposobem określenia interesów regionalnych i umożliwienia uczestnikom śledzenia postępu platformy S3P-Energia. Celem tego narzędzie jest aktualizacja i otrzymywanie od zainteresowanych stron informacji zwrotnych na temat wdrażania S3 związanego z energią.

2. Interaktywne mapowanie zdolności zawierające odpowiednie wskaźniki społeczno-gospodarcze i energetyczne, jak również istniejącą zdolność przemysłową i badawczą w danym regionie. Proces mapowania zdolności umożliwił dokonanie przeglądu głównych zainteresowanych stron w sektorze energetycznym, wskazując szereg kluczowych obszarów wspólnych wyzwań i interesów jako podstawę do dalszego definiowania obszarów współpracy i możliwości integracji łańcucha wartości.

3. Narzędzie do monitorowania energii w ramach funduszy ESI. Narzędzie to umożliwi wyszukiwanie planowanych inwestycji energetycznych w programach operacyjnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze ESI). Celem jest identyfikacja regionów/państw członkowskich o podobnych zainteresowaniach w różnych dziedzinach związanych z energią oraz analiza wzorców i obszarów inwestycji.

4. Działania w zakresie komunikacji i upowszechniania. S3P – Energia działa w oparciu o ustrukturyzowaną strategię komunikacji, która jest realizowana za pomocą kilku kanałów komunikacji: Strona internetowa S3P – Energia, media społecznościowe, lista mailingowa do kluczowych zainteresowanych stron oraz baza danych partnerów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, a także poczta elektroniczna - JRC-B3-S3PLATFORM-ENERGY@ec.europa.eu. W związku z ukierunkowaniem na regiony i na zainteresowane strony związane z procesem inteligentnej specjalizacji w dziedzinie energii, główny wkład tej strategii komunikacyjnej opiera się na wspólnym dzieleniu się rezultatami osiągniętymi w dziedzinie energii i inteligentnej specjalizacji, postępie we współpracy międzyregionalnej i efektywnym wykorzystaniu europejskich funduszy spójności w dziedzinie energii.

5. Identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z wdrażaniem innowacji i inwestycji związanych z energią, współpracą międzyregionalną i wspólnymi inwestycjami w dziedzinie energii oraz przykładów synergii między funduszami ESI a innymi źródłami finansowania.

W ramach S3P – Energia stworzono również wirtualną społeczność, której celem jest:

  • wymiana informacji: każdy członek (kraje i regiony uczestniczące lub eksperci) może pobierać dokumenty lub przesyłać nowe;
  • zachęcanie do debaty: poprzez „przestrzeń dyskusyjną” zorganizowaną tematycznie (każdy członek może wnieść wkład w istniejące debaty lub otworzyć nowe).

S3P – Energia angażuje zainteresowane strony odpowiedzialne za politykę energetyczną na poziomie krajowym lub regionalnym. Obecnie społeczność w ramach S3P – Energia składa się z 78 członków profili innowacji w dziedzinie energetyki reprezentujących 41 różnych regionów.

Obecnie platforma wspiera współpracę w następujących obszarach tematycznych:

  • Bioenergia (Bioenergy),
  • Energia geotermalna (Geothermal Energy),
  • Morska energia odnawialna (Marine Renewable Energy),
  • Inteligentne sieci (Smart Grids),
  • Energia słoneczna (Solar Energy),
  • Zrównoważone budynki (Sustainable Buildings).

Portfel usług, narzędzi i pomocy w ramach S3P – Energia dla państw członkowskich i regionów wywarł znaczący wpływ na współpracę międzyregionalną i wzajemne uczenie się. Platforma ta ułatwiła udział ponad 60 regionów UE jako członków międzyregionalnych partnerstw na rzecz zrównoważonego budownictwa, bioenergii, morskiej energii odnawialnej, inteligentnych sieci i energii słonecznej. S3P – Energia będzie również wspierać tworzenie nowych partnerstw w innych kluczowych obszarach specjalizacji energetycznej na wspólny wniosek państw członkowskich i regionów UE. Od 2015 r. S3P – Energia zorganizowała również i uczestniczyła w ponad 50 warsztatach tematycznych z udziałem zainteresowanych stron z całej Europy, odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie polityki S3 i polityki energetycznej.