MAZOWSZE w Platformie S3

Trzy platformy tematyczne umożliwiają 182 regionom w całej Europie oraz poszczególnym krajom ścisłą współpracę w ramach 28 międzyregionalnych i transgranicznych partnerstw. Partnerstwa te wspierają regiony Unii Europejskiej w promowaniu międzyregionalnej współpracy i wspólnych inwestycji oraz w radzeniu sobie z różnymi przeszkodami związanymi z wdrażaniem ich inteligentnych specjalizacji. Partnerstwa tematyczne obejmują aktywny udział organizacji biznesowych, instytucji badawczych, środowisk akademickich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Obecnie partnerstwa obejmują łącznie ponad 380 partnerów. Województwo mazowieckie zaangażowane jest w takie obszary tematyczne jak: