Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji (MSODI)

logo 1

W ramach Działaniu 3.1 Poprawa rozwoju  MŚP na Mazowszu  (PI 3a) RPO WM 2014-2020, będzie realizowany projekt pozakonkursowy pt. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Zgodnie z założeniami projektu, Instytucje Otoczenia Biznesu będą grantobiorcami, a Samorząd Województwa Mazowieckiego – beneficjentem projektu.

Celem projektu jest integrowanie usług istniejących Instytucji Otoczenia Biznesu. Podejmowane działania dedykowane będą sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez modelowanie systemu ofert o charakterze  proinnowacyjnym tj. o wyższej jakości, dopasowanych do potrzeb odbiorców.

Ponadto projekt posłuży skutecznemu przełożeniu zakresu usług na procesy innowacji w celu umożliwienia MŚP dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy i narzędzi.

Uruchomienie wsparcia w formie grantów dla Instytucji Otoczenia Biznesu przeznaczonych na stworzenie i wdrożenie nowych usług, spowoduje wprowadzenie na rynek usług umożliwiających rozwój MŚP zgodnie z tendencjami rozwoju regionu określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji.

Realizując potrzebę stopniowej optymalizacji działań Instytucji Otoczenia Biznesu ustalono, iż okres finansowania danego rozwiązania nie będzie przekraczać 3 lat, a wypracowane struktury będą dążyć do samodzielności finansowej. Należy jednak zaznaczyć, iż wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności Instytucji Otoczenia Biznesu.

Podejmowane działania stanowią kontynuację inicjatyw rozpoczętych w ramach projektu systemowego PO KL pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji”, a w szczególności w zakresie Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, utworzonego w ramach tego projektu.

 

Biuro projektu:

Anna Marzec, tel.: 022 59 79 989, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl

Magdalena Kiech, tel.: 022 59 79 980, e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl