Systematyka usług IOB

Na potrzeby Systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu powstała Systematyka usług prorozwojowych o specjalistycznym charakterze, oparta na doświadczeniu zespołu eksperckiego zwiazanego ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiebiorczości w Polsce (SOOiPP).

U podstw definicji usługi doradczej o specjalistycznym charakterze jest jej cel a mianowicie zwiększenie konkurencyjność i efektywność ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Usługa może mieć charakter zarówno doradczy jak i ekspercki zakończony opracowaniem dokumentu (ekspertyzy lub analizy) w zakresie zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorstwa w tym kwestii technicznych/ technologicznych. Usługa taka powinna charakteryzować się następujacymi cechami:

 • zidentyfikowaniem bądź zweryfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę;
 • zaangażowaniem przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces;
 • dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;
 • wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o dopowiednich kompetencjach.

W zwiazku z tym prorozwojowa usługa może występować zarówno w postaci wielokomponentowej (np. strategiczna), jak i jednokomponentowej (doradztwo w bardzo wąskim zakresie). Jednakże cechą ją wyróżniającą jest oddziaływanie na fukcjonowanie podmiotu gospodarczego również w obszarach, których sama usługa bezpośrednio nie dotyczy. Fak ten ma bezpośredni wpływ na jej kształt i metodologię realizacji usługi.

Za podstwę do opisu systematyki prorozwojowych usług przyjęto wszystkie obszary działalności oraz procesy biznesowe i pomocnicze występujące w rozwiniętym przedsiębiorstwie. Na tej podstawie określono jedenaście grup tematycznych usług dotyczacych poszczególnych obszarów działanosci przedsiębiorstwa, tj. usługi w zakresie:

 1. strategii;
 2. organizacji i zarządzania;
 3. marketingu i promocji;
 4. logistyki;
 5. procesów produkcyjnych i świadczenia usług;
 6. rozwoju zasobów ludzkich;
 7. zagadnień finansowych;
 8. zagadnień prawnych;
 9. zagadnień technicznych i technologicznych;
 10. transferu, wdrażania i rozwoju innowacji;
 11. zagadnień odpowiedzialności biznesu.

Ze względu na specyfikę usług prorozwojowych przyjęto, iż poszczególne grupy usług mogą być uzupełniane zgodnie ze diagnozowanym przez IOB popytem oraz zgłaszanymi przez przedsięborstwa potrzebami.

Katalog przedstawionych usług jest katalogiem otwartym. Szczegółowy podział na rodzaju usług w plik do pobrania.