Spotkanie 31 sierpnia 2016 r.

31 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Forum IOB i instytucji zainteresowanych akredytacją IOB poświęcone omówieniu systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

Przedstawione zostały główne założenia systemu akredytacji, podstawowe definicje, profile IOB, systematyka usług, a także dokumenty dotyczące ubiegania się o status akredytowanej IOB na Mazowszu.

Akredytacja IOB jest jednym z elementów systemu wsparcia innowacyjności na Mazowszu i będzie w różnym stopniu wykorzystywany w projektach i konkursach RPO WM 2014-2020 m.in. w ramach:

– konkursu Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo – RPMA.03.01.02-IP.01-14-023/16 RPO WM 2014-2020;

– konkursu Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (przez IOB – inkubacja i akceleracja), nabór planowany na koniec październik 2016 r.;

– projektu pozakonkursowego pt. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” – granty dla partnerstw IOB na realizację usługi proinnowacyjnej.

Osoby do kontaktu:

Anna Marzec, tel. 22 59 79 989, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl.
Magdalena Kiech, tel. 22 59 79 980,e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl