Spotkanie 30 lipca 2020 r.

Z końcem lipca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum IOB organizowane przez Województwo Mazowieckie – tym razem w trybie online.
Spotkanie było skierowane przede wszystkim do Instytucji Otoczenia Biznesu oraz instytucji działających na Mazowszu w obszarze innowacji.

Rozmowy podczas Forum miały charakter roboczy i były poświęcone:

  • omówieniu aktywności Województwa Mazowieckiego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID-19 oraz podejmowanym próbom ograniczenia skutków kryzysu w różnych sektorach przedsiębiorczości;
  • omówieniu aktywności realizowanych w 2020 r., które w większości będą przebiegały w innej niż dotychczasowa formule, tj. XII edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” i otwartych konkursów ofert (Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji oraz Przedsiębiorcza młodzież na Mazowszu – wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego);
  • omówieniu systemu Akredytacji IOB i planowanego na ten rok audytu mazowieckich IOB;
  • prezentacji założeń projektów strategicznych planowanych do realizacji w ramach RPO WM 2021-2027;
  • omówieniu i podsumowaniu pierwszego naboru grantowego realizowanego w ramach projektu MSODI oraz omówieniu założeń naboru uzupełniającego i planowanych zmian w projekcie;
  • zaprezentowaniu wybranych wniosków z badania ewaluacyjnego "Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP"

W trakcie spotkania zostały zaprezentowanie wyniki ankiety „Rozwój w kryzysie” (do pobrania poniżej), która została przeprowadzona wśród grupy mazowieckich przedsiębiorców przez Fundację Mobile Open Society through Technology (MOST).

Ponadto Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) na prośbę uczestników spotkania Forum udostępnia:

Fundacja MOST i KIGEiT są akredytowanymi mazowieckimi IOB.

 

Kolejne Forum IOB planowane jest na przełomie września i października br. Zachęcamy do pobrania materiałów ze spotkania.