Spotkanie 21 czerwca 2017 r.

21 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Forum IOB poświęcone kwestiom dotyczącym realizacji konkursu grantowego na stworzenie usług proinnowacyjnych w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014-2020.

Na spotkaniu zaprezentowano główne założenia projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” – w szczególności zwrócono uwagę na przyjętą koncepcję partnerstw, warunki niezbędne do spełnienia przez IOB, zastosowanie mechanizmu popytowego, a także powiązanie projektu z systemem akredytacji IOB.

Po prezentacji została przeprowadzona dyskusja dotycząca kilku obszarów:
  • definicji proinnowacyjnej kompleksowej usługi,
  • zakresu uwzględnienia we wniosku grantowym strategii biznesowej oraz rocznego planu działań,
  • stosowania podejścia popytowego przez IOB w przypadku tworzenia i wdrażania nowych/ulepszonych usług proinnowacyjnych;
  • pomocy publicznej.
     
Osoby do kontaktu:
Magdalena  Kiech, tel. 22 59 79 980,e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl
Karolina Nowakowska, tel. 22 59 79 989, e-mail: karolina.nowakowska@mazovia.pl