Spotkanie 20 września 2017 r.

20 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Forum IOB poświęcone zapisom Regulaminu naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014-2020, w szczególności dotyczącym definicji zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB, partnerstwa oraz pomocy publicznej.

Na spotkaniu zaprezentowano główne założenia dotyczące ww. obszarów, a także dotychczasowe ustalenia, jak również nowe informacje wpływające na kształt planowanego naboru grantowego. W szczególności doprecyzowano kwestie partnerstw, modelu wypłaty grantów oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej.

 

Osoby do kontaktu:
Magdalena Kiech, tel. 22 59 79 980,e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl
Karolina Nowakowska, tel. 22 59 79 989, e-mail: karolina.nowakowska@mazovia.pl