Spotkanie 15 listopada 2021 r.

W połowie listopada 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie Forum IOB zorganizowane przez Województwo Mazowieckie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Tematyka spotkania poświęcona była roli Instytucji Otoczenia Biznesu w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Pan Robert Błaszczykowski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii  przedstawił uczestnikom zagadnienia dotyczące nowego systemu akredytacji Ośrodków Innowacji do realizacji usług MŚP, zaś Pani Katarzyna Kowalska z Biura Programowania EFRR Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie omówiła wybrane obszary wsparcia tj. priorytet I – cel szczegółowy iii oraz iv przewidziane w Programie Regionalnym: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ponadto, podczas spotkania Pan Łukasz Sztern z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przybliżył funkcjonowanie ośrodka oraz zwrócił uwagę na potrzeby Instytucji Otoczenia Biznesu, nawiązując do założeń zaproponowanych na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Po prezentacjach wywiązała się dyskusja o nowym systemie akredytacji i poziomie jego przystępności dla Instytucji Otoczenia Biznesu. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów zainteresowanych stron.

Uczestnicy spotkania dzielili się ponadto informacjami na temat aktualnych swoich inicjatyw oraz zaproszeniami do współpracy w różnych obszarach. Sylwia Sztark - Kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji poinformowała o naborze do Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI) w ramach projektu S3Chem z programu Interreg Europa, którego głównym produktem będzie wspólna analiza 7 regionów partnerskich dot.  zbadania wpływu pandemii COVID-19 na branżę chemiczną.

Uczestnicy zostali również zaproszeni na kolejne spotkanie networkingowe w ramach projektu MSODI, które odbędzie się na początku grudnia.

Na kolejne spotkanie Forum IOB zapraszamy w pierwszym kwartale 2022 roku.