Spotkanie 11 sierpnia 2016 r.

11 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Forum IOB poświęcone omówieniu koncepcji systemu akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

Opracowany system ma na celu uporządkowanie sytuacji na rynku Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez doprecyzowanie podstawowych definicji określających charakter ich działań i zakresów aktywności oraz wyłonienie ośrodków przygotowanych do świadczenia usług rozwojowych spośród różnych rodzajów ośrodków.

System akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego opracowuje Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

System akredytacji będzie wykorzystywany we wdrażaniu systemu wsparcia innowacyjności na Mazowszu.

W 2016 r. będzie brany pod uwagę przy projektach realizowanych w ramach konkursów RPO WM, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów:

Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo – RPMA.03.01.02-IP.01-14-023/16 RPO WM 2014-2020, nabór od 31 sierpnia 2016r.;

Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (przez IOB – preinkubacja, inkubacja)– nabór planowany na październik 2016 r.;

– projekt pozakonkursowy pt. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” – granty dla partnerstw IOB na realizację usługi proinnowacyjnej.

Uruchomienie naboru na Akredytowane IOB na Mazowszu planowane jest na koniec sierpnia 2016 r.