Nabór

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30 sierpnia 2016 r. ogłosił rozpoczęcie otwartego naboru w celu wyłonienia akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

Akredytacja IOB ma na celu zapewnienie małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby. Przygotowany system określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy.

System akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:
nabór ciągły

Ze względu na zmianę siedziby Departamentu zmianie uległo miejsce składnia wniosków akredytacyjnych. Aktualizacja dokumentacji naboru nastąpi niebawem.

Miejsce składania wniosków:
Sekretariat na V piętrze w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa

Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca składa osobiście lub wysyła listem poleconym/ przesyłką kurierską wersję papierową wniosku akredytacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „WNIOSEK O AKREDYTACJĘ”

Składanie wniosków akredytacyjnych

Kto może składać wnioski:

Instytucja Otoczenia Biznesu spełniająca warunki definicji określonej w Regulaminie naboru, posiadająca od co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o akredytację) zarejestrowaną formalnie siedzibę, oddział lub filię w województwie mazowieckim.

Sprawdź czy możesz uzyskać akredytację – wypełnij formularz samooceny IOB.

Ważne informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania aplikacji akredytacyjnej, składania oraz oceny wniosków akredytacyjnych określone zostały w Regulaminie naboru oraz innych dokumentach dotyczących systemu akredytacji mazowieckich IOB.

Instrukcja wypełniania Formularza akredytacyjnego

Dokumentacja:

Regulamin naboru (obowiązuje od 27 maja 2019 r.)

Zał. 1. Systematyka usług prorozwojowych o specjalistycznym charakterze
Zał. 2. Formularz akredytacyjny
Zał. 5. Oświadczenie o nie działaniu dla zysku (obowiązuje od 27 maja 2019 r.)
Zał. 7. Wykaz usług doradczych nowych

Kryteria wyboru akredytacja IOB (obowiązuje od 27 maja 2019 r.)
Profile IOB

Zasady monitoringu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu

 

 

Dokumentacja archiwalna (obowiązująca do 24 maja 2019 r.):

Regulamin naboru

Zał. 5. Oświadczenie o nie działaniu dla zysku
Kryteria wyboru akredytacja IOB

Dokumentacja archiwalna (obowiązująca do 17 września 2018 r.):

Regulamin naboru 

Zasady monitoringu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu

Dokumentacja archiwalna (obowiązująca do 9 października 2017 r.):

Regulamin naboru

Zasady monitoringu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu

Dokumentacja archiwalna (obowiązująca do 13 lutego 2017 r.):

Regulamin naboru

Zał. 1. Systematyka usług prorozwojowych o specjalistycznym charakterze
Zał. 2. Formularz akredytacyjny

Kryteria wyboru akredytacja IOB
Profile IOB

Zasady monitoringu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu