Sprawdź się

 

 

 

Sprawdź, czy instytucja którą kierujesz może uzyskać akredytację!

W celu zweryfikowania przez Instytucję Otoczenia BIznesu (IOB) stopnia spełnienia kryteriów akredytacji oraz określenia obszarów działalności wymagających poprawy lub doskonalenia został opracowany interaktywny kwestionariusz samooceny IOB.

Narzędzie to automatycznie przygotowuje dane i ilustruje zagregowane wyniki w odniesieniu do kryteriów opisujących profile działalności IOB określone w systemie akredytacji.

Formularz samooceny IOB należy pobrać na komputer. W pierwszej kolejności należy wypełnić metryczkę i wybrać z listy rozwijanej profil IOB, zgodny z działalnością IOB. Po dokonaniu wyboru profilu IOB nastąpi automatyczne wypełnienie pól w kolejnych zakładkach zgodnych z kryteriami akredytacji. Zakładki wypełniamy poprzez wybranie właściwej odpowiedzi ze zdefiniowanej listy rozwijalnej. Wyniki w postaci wykresów oraz tabela obrazująca poziom spełnienia kryteriów akredytacji w poszczególnych obszarach zostaną uzupełnione w ostatniej zakładce WYNIKI.

Interaktywny formularz samooceny IOB jest udostępniany bezpłatnie i może być wykorzystywany wyłącznie przez instytucje zainteresowane uzyskaniem akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

Niniejszy formularz jest własnością intelektualną. Zabrania się cytowania, rozpowszechniania, kopiowania  lub edytowania tego dokumentu lub jego części bez wyraźnej zgody Województwa Mazowieckiego zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).