Agri Renaissance

Agri Renaissance jest projektem w ramach europejskiego programu Interreg Europa i ma na celu stymulowanie współpracy w ramach sektora rolno-spożywczego oraz zwiększenie możliwości badawczo-rozwojowych tego sektora. Polska nazwa projektu Agri Renaissance nosi tytuł „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”. Projekt dąży do poprawy regionalnych polityk rozwoju oraz zwiększenia zasobów, możliwości badawczo-innowacyjnych  i współpracy w sektorze rolno-spożywczym. Szczegółowe cele projektu to:

 • Przeprowadzenie diagnozy sektora rolno-spożywczego oraz ewaluacja środków wsparcia i polityk w obszarach: badanie i innowacje, współpraca publiczno-prywatna oraz sieciowanie sektora rolnego z innymi dziedzinami
 • Mobilizacja interesariuszy w regionie
 • Wymiana informacji i doświadczeń
 • Stworzenie Regionalnego Planu Działań- dokumentu opisującego cele polityk w regionie oraz przedstawiającego analizy

W projekcie bierze udział 5 europejskich regionów:

 • La Rioja- Hiszpania (lider projektu)
 • Mazowsze
 • Calabria- Włochy
 • Region Centralny- Portugalia
 • Litwa

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 i potrwa do 31 maja 2022 roku. Budżet w ramach projektu dla Województwa Mazowieckiego wynosi 83 411 euro(353 662 zł), z czego wkład własny województwa to 12 511 euro(53 049 zł), zaś wkład INTERREG wynosi 70 899 euro(300 613 zł).

Link do strony projektu.

Oczekiwane główne rezultaty projektu:

 • „Agri Renaissance Method Guide” - metodologia dla diagnozy regionalne, ewaluacja istniejących środków wsparcia, polityk i regulacji prawnych w trzech obszarach: 1. R&I infrastruktura
  i możliwości. 2. R&I współpraca publiczno-prywatna. 3. Sieciowanie sektora rolno-spożywczego
  z innymi sektorami wewnątrz i pomiędzy regionami.
 •  Diagnoza regionalna sektora rolno-spożywczego (obligatoryjna dla każdego regionu);
 • Przewodnik dobrych praktyk – zbiór środków wsparcia, również istniejących w chwili obecnej dla sektora rolno-spożywczego (wkład);
 • Mapa drogowa polityk – zbiór m.in. rekomendacji i wniosków z diagnozy regionalnej, zaangażowania interesariuszy i wymiany międzyregionalnej (wkład);
 •  „Regional Policy Briefs” – wykaz zidentyfikowanych środków wsparcia służących wzmocnieniu badań
  i innowacji w sektorze rolno- spożywczym;
 •  „Regional Action Plan” - wykaz polityk służących wzmocnieniu badań i innowacji w sektorze rolno- spożywczym oraz zestaw rekomendacji, ukierunkowanych na włączenie w RIS3.