Zapytanie

Czujnik Innowacji Zegar 20.02.2012    10:41

Od Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Wydział Innowacyjności

Od Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Wydział Innowacyjności

Dotyczy: Oferty na obsługę konferansjerską na potrzeby organizacji Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości (RKP) w związku z realizacją projektu pn. Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wprowadzenie:

Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki” oraz Lokalną Grupą Działania „Perły Czarnej Nidy” realizuje projekt pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą.”. Przedmiotowa inicjatywa realizowana jest w ramach projektu systemowego PARP „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kluczową ideą projektu jest budowanie świadomości w zakresie przedsiębiorczości oraz innowacyjności wśród uczniów szkół gimnazjalnych poprzez ich uczestnictwo w zajęciach Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości utworzonych w ramach projektu. W trakcie nauki młodzież poznawała zasady przedsiębiorczości, innowacyjności poprzez rozwiązywanie problemów przedsiębiorstw w oparciu o metodę TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań). Podsumowaniem tych aktywności jest obecnie organizowany Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniu 23 lutego 2012 r. w Radomiu
w Województwie Mazowieckim

Tematyka konkursu dotyczy wybranych zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i twórczego rozwiązywania zadań w oparciu o założenia metodyki TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań). Konkurs jest podzielony na dwie części trwające ok. 2 godzin zegarowych każda. W trakcie konkursu została przewidziana jedna  przerwa około
30 minutowa. Zadania merytoryczne przygotowane dla uczestników konkursu będą miały charakter praktyczny – będą polegały m.in. na rozwiązaniu zagadek logicznych, znalezieniu konkretnych rozwiązań do zaprezentowanego problemu czy przedstawionej sytuacji, skonstruowaniu danej rzeczy, wyjaśnieniu zagadnień w ramach quizu wyrazowego, itp. Uczestnicy konkursu będą dopingowani przez zgromadzoną widownię – gimnazjalistów
z pięciu konkurujących szkół oraz innych zaproszonych gości. W trakcie przygotowywania poszczególnych zadań przez Kluby, zostały przewidziane mini-konkursy dla publiczności.
Uczestnikami konkursu będą uczniowie z pięciu Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości funkcjonujących w szkołach gimnazjalnych na terenie Województwa Mazowieckiego ( przewidywana łączna liczba uczniów 125+ 10opiekunów). Liczba zaproszonych gości – 30.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi konferansjerskiej podczas Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości organizowanego dla uczniów z pięciu Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości funkcjonujących w szkołach gimnazjalnych na terenie Województwa Mazowieckiego, na potrzeby projektu pn. Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejsce i termin realizacji zamówienia: 23.02.2012 r. w Radomiu Województwo Mazowieckie.

Przedmiotem zamówienia będzie:

–  poprowadzenie konkursu przez konferansjera według scenariusza przedstawionego
przez Zleceniodawcę, którego ostateczna wersja zostanie dostarczona Zleceniobiorcy
najpóźniej w dniu poprzedzającym RKP do godziny 16.00

– komentowanie, relacjonowanie i podsumowywanie poszczególnych konkurencji w
sposób merytoryczny, dynamiczny, z poczuciem humoru, w interakcji z uczestnikami
konkursu oraz widownią. Konferansjer powinien posiadać doświadczenie w
prowadzeniu podobnego typu imprez, w tym z udziałem młodzieży.

Zakładana forma współpracy: Umowa zlecenie

Opis sposobu opisu ofert oraz miejsce i termin składania ofert:

1.Zaoferowaną cenę należy podać jako cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi.

2.Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszelkie koszty związane z jego realizacją, świadczonego na warunkach określonych
w ofercie Wykonawcy.

3. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 22 lutego 2012 r. drogą elektroniczną na adres: dsrr@mazovia.pl lub a.manowski@mazovia.pl lub m.rudnicka@mazovia.pl lub bezpośrednio w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Kryterium oceny/wyboru ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Warunki płatności:

Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy/Zleceniobiorcy po prawidłowym wykonaniu usługi i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku w terminie do
14 dni od daty doręczenia.

Kontakt:

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, proszę kontaktować się drogą elektroniczną: a.manowski@mazovia.pl lub telefonicznie: 22 59 79 994, osoba do kontaktu: Pani Małgorzata Rudnicka lub Pan Andrzej Manowski.