XXVII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 09.11.2021    12:08

W poniedziałek 8 listopada 2021 roku za pośrednictwem łączy internetowych odbyło się XXVII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności, któremu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Rada miała okazję zapoznać się ze stanem prac nad opracowaniem dokumentów wdrożeniowych do przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w marcu tego roku Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030. Prezentację dotyczącą omówienia m.in. systemu wdrażania RIS zaprezentowała Pani Małgorzata Białczak, Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacyjności, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.

Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie samooceny spełnienia warunków podstawowego przez Województwo Mazowieckiego. W trakcie prezentacji omówiono poszczególne kryteria i działania podejmowane przez Województwo. Zagadanie przedstawił Pan Piotr Dylewski, pracownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacyjności, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.

Ponadto, członkom MRI przestawiono projekt programu FEM 2021 – 2027, Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027 zwracając szczególną uwagę na zakres dotyczący wsparcia badań, rozwoju i innowacji (CP1). W prezentacji omówiono obszary wsparcia dla 5 celów polityki oraz poszczególne cele szczegółowe. Materiał przygotowały i przedstawiły: Pani Agnieszka Buła-Kopańska, Kierownik Biura Programowania EFRR oraz Pani Agnieszka Zych, Kierownik Biura Programowania EFS, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.

Ostatnim punktem XXVII posiedzenia MRI było omówienie przeprowadzanej obecnie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze, Zagadnienie omówiła Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Pani Dyrektor omówiła m.in. ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, scenariusze rozwoju województwa mazowieckiego oraz wizje i cele rozwoju województwa mazowieckiego.