XXIV posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

13 grudnia odbyło się ostatnie w 2019 roku posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Posiedzenie otworzyła pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W pierwszej prezentacji pani Beata Lubos - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, przedstawiła ona nowe założenia polityki klastrowej w Polsce. Model polityki klastrowej zakłada dostosowanie instrumentów wsparcia do potrzeb klastrów na określonych etapach rozwoju. Ponadto poruszone zostały kwestie związane z nowym podejście do Instytucji Otoczenia Biznesu, w tym systemu akredytacji IOB.

Następnie omówiono stopień przygotowania Polski do spełnienia warunku podstawowego nr 1.1 w perspektywie finansowej 2021-2027 – Bardziej Inteligenta Europa (Smarter Europe). W trakcie prezentacji wskazano, jakie  są oczekiwania wobec polskich regionów, które będą uczestniczyć w spełnianiu tego warunku. W dalszej kolejności przedstawiono planowane przez Województwo Mazowieckie działania zmierzające do spełnienia warunku podstawowego dla Celu Polityki 1. Temat wywołał duże zainteresowanie członków Rady. Pytano m.in. o to, jak Ministerstwo widzi rolę uczelni wyższych na Mazowszu w kontekście stawianych wymagań.

Członkowie MRI zapoznali się też z założeniami projektu COHES3ION (Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)), którego celem m.in. jest zbadanie
w regionach partnerskich modeli zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation strategy - S3) oraz większe włączenie wymiaru terytorialnego w regionalny program operacyjny w kontekście RIS.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję zapoznać się z wynikami ewaluacji średniookresowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Omówiono stan wdrażania i prognozę na 2020 rok oraz możliwości osiągnięcia celu głównego i celów strategicznych RIS Mazovia 2020.