XVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

24 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

24 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Mazowiecka Rada Innowacyjności (MRI) jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii.Członkami Rady są przedstawicie biznesu, świata nauki oraz samorządu terytorialnego.

Posiedzenie zostało poprowadzone przez Pana Wiesława Raboszuka – Wicemarszałka, Pana Marcina Wajdę – p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM oraz przez Panią Małgorzatę Rudnicką – Kierownika Wydziału Innowacyjności i Rozwoju  ww. Departamentu.

Podczas spotkania przedstawiano i zaopiniowano propozycje Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych do Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

RANB będą utworzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie. W ramach RANB zostanie ogłoszony konkurs finansowany ze środków Poddziałania 4.1.2 PO IR na wsparcie projektów dotyczących badań przemysłowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w których rolę lidera pełnić będzie jednostka naukowa. RANB umożliwią wsparcie projektów B+R, których tematyka będzie wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje.

W trakcie posiedzenia MRI podsumowano cały proces zgłaszania propozycji zagadnień badawczych prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (UMWM). Propozycje zagadnień zgłosiło 51 podmiotów, które przesłały ok. 800 tematów. Propozycja zagadnień badawczych do RANB została zasilona również priorytetowymi kierunkami badań, które zostały opracowane przez grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania. Zgłoszone tematy zostały poddane ocenie pod kątem zgodności z inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego. Członkowie Rady wyrazili uznanie dla działań prowadzonych przez UMWM. Jednocześnie wyrazili niepokój związany z niskim poziomem alokacji przewidzianej dla Mazowsza w ramach tego Poddziałania PO IR (6,4 mln EUR). Biorąc pod uwagę zgłoszone potrzeby jednostek naukowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, dostępna kwota nie odzwierciedla ich potrzeb – podsumowali Członkowie Rady. Po zaopiniowaniu przez MRI propozycji zagadnień badawczych oraz zatwierdzeniu przez Zarządu Województwa Mazowieckiego fiszka zostanie przekazana do Ministerstwa Rozwoju (do końca I kwartału 2016 r.) w celu dalszego procedowania.

W trakcie posiedzenia omówiono także zakres badania bibliometrycznego pn. „Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza”.

Celem badania jest identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw funkcjonujących na Mazowszu oraz kierunków współpracy w zakresie B+R. Badanie zostanie wykonane przy wykorzystaniu metod naukometrycznych i biometrycznych. Podejście to pozwoli na ilościową analizę działalności B+R przedsiębiorstw, ich specjalizacji B+R oraz współpracy przedsiębiorstw w zakresie B+R z różnymi jednostkami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, zaliczanych do różnych sektorów (w tym sektora nauki i sektora biznesu). Analizy będą prowadzone na podstawie trzech głównych źródeł danych , tj. bazy bibliometrycznej „Web of Science”, „Scopus” oraz bazy projektów 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej”.

W trakcie posiedzenie MRI przedstawione zostały wstępne wyniki badania. Członkowie MRI pozytywnie zaopiniowali zakres prowadzonych prac.

Wynik badania zostaną wykorzystane do analizy i ewentualnej weryfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji Mazowsza oraz priorytetowych kierunków badań – opracowanych przez grupy ds. inteligentnej specjalizacji.

DSC_2237            DSC_2240

DSC_2245            DSC_2247

 

DSC_2269              DSC_2274

DSC_2291