XIX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 21.09.2018    15:12

13 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XIX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Posiedzenie otworzyli i poprowadzili pan Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek oraz pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.

Podczas spotkania pani Agnieszka Ajdyn, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego we współpracy z UMWM, dotyczącego internacjonalizacji mazowieckich przedsiębiorstw niefinansowych na przykładzie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Następnie omówiono sprawozdanie z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku za lata 2015-2017 oraz działania w ramach Programu wdrożeniowego na lata 2018-2019.

W trakcie posiedzenia podsumowano konkurs „Startuj z Mazowsza”, gdzie członkowie MRI mieli możliwość zapoznania się z laureatami i ich projektami. BACTrem to nowoczesna szczepionka bioremediacyjna oraz produkty i usługi, które umożliwiają prowadzenie prac związanych z oczyszczaniem środowiska ze skażeń substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Solace sp. z o.o zaprezentowała całoroczny dom, który generuje więcej energii niż zużywa.

Omówiono również projekty:

  • „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” w ramach Programu Interreg Europa, realizowany wspólnie przez UMWM oraz Agencję Rozwoju Mazowsza S. A.
  • „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG” realizowany wspólnie przez UMWM, Politechnikę Warszawską oraz SGH.

W trakcie posiedzenia przedstawiono także założenia oraz przebieg konkursu „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

Kolejne posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności zostało zaplanowane na 3 grudnia 2018 r.