XI POSIEDZENIE MAZOWIECKIEJ RADY INNOWACYJNOŚCI

Zegar 23.05.2014    16:35

Tematem przewodnim XI posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności było omówienie projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014 – 2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu.

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2014 – 2020 jest strategicznym dokumentem horyzontalnym, który ma się przyczynić do budowy spójnego systemu wspierania innowacyjności na Mazowszu. W związku z wytycznymi Komisji Europejskiej, dotyczącymi konieczności określenia inteligentnej specjalizacji regionu, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007 – 2015. Zgodnie z zapisami dokumentu „Europa 2020”, a w szczególności „Europejskiej Agendy Cyfrowej” oraz „Unii Innowacji”, nowa strategia obok koncepcji inteligentnej specjalizacji powinna uwzględniać także tematykę innowacji społecznych, założenia regionalnej polityki klastrowej oraz określać warunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przeprowadzony dotychczas proces opracowania nowej RSI oraz identyfikacji inteligentnej specjalizacji był długofalowy i wieloetapowy, angażujący przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska nauki, administracji publicznej na szczeblu lokalnym, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu.

 

Podczas posiedzenia omówiono i podsumowano także konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Od 27 lutego do 3 kwietnia 2014 r. prowadzone były konsultacje społeczne, które były jednym z etapów prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007-2015. Obowiązek przeprowadzenia procesu konsultacji wynikał z art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Nadesłane opinie i sugestie pozwoliły uzupełnić i udoskonalić projekt Strategii przed przystąpieniem do etapu jej zatwierdzenia.

________________

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego PO KL (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).