Wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020”

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 15.02.2017    15:33

W dniu 13 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie z członkami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

W dniu 13 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie z członkami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Podczas spotkania przedstawiciel firmy ECORYS zaprezentował wyniki badania pn. „Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020” zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Głównym celem badania była analiza użyteczności i efektywności priorytetowych kierunków badań sformułowanych na potrzeby realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Badanie realizowane było w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/15, pn.: „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna.