Wykonawca usługi - NABÓR TRWA

Zegar 12.02.2019    12:52

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej usługi doradczo-konsultacyjnej z zakresu oceny logiki konstrukcji i spójności dokumentacji naboru grantowego, a także trafności zastosowanych rozwiązań prawa.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu grantowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr RPMA.03.01.02-14-b657/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do 20 lutego 2019 r. godz. 15:00

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne na stronie zamówień publicznych województwa mazowieckiego