WYKONANIE ANALIZY RAPORTU OTWARCIA „INNOWACYJNE MAZOWSZE – STAN INNOWACYJNOŚCI PO UCHWALENIU RIS MAZOVIA 2007 – 2015”

RIS Mazovia Zegar 03.10.2012    12:04

WYKONANIE ANALIZY RAPORTU OTWARCIA „INNOWACYJNE MAZOWSZE – STAN INNOWACYJNOŚCI PO UCHWALENIU RIS MAZOVIA 2007 – 2015” ORAZ OPRACOWANIE NA JEJ PODSTAWIE ZAKTUALIZOWANEGO RAPORTU W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW EWALUACJI WDRAŻANIA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA"

     
symbol:   SR-RPO-III.ZP.U.272.63.2012.AS
tryb:   Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:   2012-10-03
data otwarcia ofert:   2012-10-16
wielkość zamówienia:   Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
link:   www.zamowienia.mazovia.pl