Wsparcie inicjatyw klastrowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO WM

Klastry na Mazowszu Zegar 10.12.2014    14:05

W związku z zamknięciem kolejnego etapu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz stanowiskiem środowiska inicjatyw klastrowych funkcjonujących na Mazowszu wyrażającym niepokój, co do możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach struktur klastrowych, Samorząd Województwa Mazowieckiego zapewnia, że możliwość wspierania inicjatyw opartych o powiązania kooperacyjne w negocjowanym Programie zostanie zachowana. Jednocześnie należy podkreślić, że dotychczasowe zapisy w toku negocjacji zostały zmodyfikowane.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,przediebiorcy

W związku z zamknięciem kolejnego etapu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz stanowiskiem środowiska inicjatyw klastrowych funkcjonujących na Mazowszu wyrażającym niepokój, co do możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach struktur klastrowych, Samorząd Województwa Mazowieckiego zapewnia, że możliwość wspierania inicjatyw opartych o powiązania kooperacyjne w negocjowanym Programie zostanie zachowana. Jednocześnie należy podkreślić, że dotychczasowe zapisy w toku negocjacji zostały zmodyfikowane.

 

Działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności znalazły się w Osi priorytetowej I i III, przede wszystkim w priorytetach inwestycyjnych 1b oraz 3a. Projekty ukierunkowane na podniesienie potencjału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R w ramach priorytetu inwestycyjnego 1b, będą mogły być realizowane przez powiązania kooperacyjne. Dodatkowo, planowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego realizowanie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę m.in. z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu (również rozumianymi jako inicjatywy klastrowe).

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3a, planowane są do realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego działania skierowane na profesjonalizację instytucji otoczenia biznesu i tak rozumianych inicjatyw klastrowych oraz mające na celu integrowanie usług istniejących IOB. W ramach tego projektu planowane jest wsparcie dla instytucji działających w obszarach zgodnych z inteligentną specjalizacją Mazowsza. Ponadto, na obecnym etapie negocjacji, powiązania kooperacyjne znajdują się także w katalogach beneficjentów w priorytetach inwestycyjnych 3b i 3c.

 

Poniżej link do aktualnej wersji RPO WM na lata 2014-2020:

http://rpo.mazovia.pl/content/projekt-rpo-wm-2014-2020-wprowadzony-do-systemu-sfc