Województwo Mazowieckie zarejestrowane na Platformie S3

RIS Mazovia Zegar 09.07.2012    10:42

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotowuje proces aktualizacji i dostosowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015 do wymogów nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Kluczowym dokumentem, wyznaczającym cele wspólnotowe na najbliższe lata, jest Strategia Europa 2020. Wymaga ona od ustawodawców dostosowania polityki regionalnej do kontekstu lokalnego. Władze zarówno krajowe jak i regionalne są zobligowane do opracowania strategii innowacji krajowych oraz regionalnych na rzecz inteligentnej specjalizacji (strategie RIS3). Będą to lokalne programy transformacji gospodarczej realizujące następujące zadania:

– ukierunkowanie wsparcia w ramach polityki i inwestycji na kluczowe krajowe i regionalne wyzwania i potrzeby w celu zapewnienia rozwoju opartego na wiedzy,

– wykorzystywanie mocnych stron, przewagi konkurencyjnej i potencjału doskonałości każdego regionu i kraju,

– wspieranie innowacji technologicznej i praktycznej oraz dążenie do stymulowania inwestycji w sektorze prywatnym,

– pełne angażowanie partnerów oraz zachęcanie do innowacji i eksperymentów,

– oparcie strategii na faktach w oparciu o systemy monitorowania i oceny.

 

Inteligentna specjalizacja stanowi udoskonalenie obecnej metodologii planowania funduszy strukturalnych. Zgodnie z obecnymi propozycjami KE, strategie na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych będą warunkiem ex ante dla finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym Państwa Członkowskie i regiony UE muszą posiadać wdrożone strategie RIS3 (uwzględniające kontekst smart specialisation) przed przyjęciem ich programów operacyjnych, wspierających te inwestycje.

 

W ramach prac zmierzających do wyznaczenia inteligentnej specjalizacji dla Mazowsza, Województwo przystąpiło do grupy regionów zarejestrowanych na platformie inteligentnej specjalizacji – S3 Smart Specialisation Platform. (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home).

 

Platforma S3 Smart Specialisation Platform została utworzona przez Komisję Europejską w celu zapewnienia eksperckiego doradztwa dla Państw Członkowskich UE oraz regionów, które dostosowują swoje Regionalne Strategie Innowacji do wymagań stawianych dokumentom strategicznym w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Platformą S3 zarządza zespół Wspólnego Centrum Badawczego (JRC-IPTS) w Sewilli w Hiszpanii. Jest ona monitorowana przez Zespół Sterujący składający się z ekspertów z kilku wydziałów Komisji Europejskiej. Otrzymuje również informacje od grupy lustrzanej składającej się z europejskich ekspertów wysokiego szczebla i przedstawicieli sieci (tj. EURADA, ERRIN, EBN, OECD, European Cluster Observatory, European Cluster Alliance, ERISA).

 

Zadaniem Platformy jest wspieranie państw członkowskich w budowaniu strategii „inteligentnej specjalizacji”, m.in. poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy, gromadzenie „dobrych praktyk” oraz udostępnianie wskazówek metodologicznych. Platforma oferuje także szkolenia i pomoc w partnerskiej weryfikacji strategii krajowych i regionalnych.

 

W najbliższym czasie nasza strona www.innowacyjni.mazovia.pl, zostanie rozszerzona przez dodanie zakładki „inteligentna specjalizacja dla Województwa Mazowieckiego”, gdzie zamieszczać będziemy aktualności, wyniki analiz i raporty związane z tematyką smart specialisation.