Warsztaty z aktualizacji RIS - SWOT

Zegar 20.08.2019    12:56

W dniach 8  i 13 sierpnia 2019 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie odbył się drugi i trzeci warsztat w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Tematem spotkań była identyfikacja strategii rozwoju innowacji oraz analiza uwarunkowań rozwoju innowacji dla regionu warszawskiego stołecznego i mazowieckiego regionalnego.

Uczestnicy warsztatów identyfikowali czynniki rozwojowe Województwa Mazowieckiego
w podziale na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny na bazie modelu SWOT
i TOWS, a następnie przeprowadzili analizę macierzową tych czynników w ramach:

 

1 – mocnych stron regionu i szans w otoczeniu

2 – mocnych stron regionu i zagrożeń w otoczeniu

3 – słabych stron regionu i szans w otoczeniu

4 – słabych stron regionu i zagrożeń w otoczeniu

 

W warsztatach wzięli udział m.in. przedstawiciele Grup ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz Forum Instytucji Otoczenia Biznesu.

Wnioski z warsztatów zostaną wykorzystane w pracy na aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz na kolejnych spotkaniach.

Proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji jest kluczowy i ściśle powiązany
z pracami, które dotyczą kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w zakresie określenia priorytetów wsparcia. Dotyczy to szczególnie  innowacyjności i przedsiębiorczości w ramach RPO WM na lata 2021-2027.

Spotkania są również okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy uczestnikami.