Trwa nabór w otwartym konkursie ofert: „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”

Zegar 26.02.2019    14:45

Trwa nabór w otwartym konkursie ofert: „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019” - termin przyjmowania zgłoszeń upłynie 25 marca br.!

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach zadania "Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie" wynosi 430 000,00 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, tj. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2019 r. o godz. 16.15. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników oraz określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.