Szkolnictwo zawodowe a przemysł 4.0

Zegar 25.02.2021    09:33

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu Swarmcheck z warsztatów zrealizowanych w ramach projektu #SMARTY – z inicjatywy UMWM oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Technologii Eksploatacji.

W latach 2021-2027 w ramach funduszy UE planowane jest wsparcie m.in. rozwoju szkolnictwa zawodowego. Aby zapewnić efektywność wykorzystania środków, potrzebna jest refleksja dotycząca tego, jakie projekty powinny być premiowane w konkursach w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza do 2021-2027 (FEM 2021-2027 zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS 2030).


Aby zrealizować ww. założenie zdecydowano o opracowaniu dokumentu, który będzie wskazywał, czym powinny się cechować dobre projekty w zakresie kształcenia zawodowego, tzn. co sprawia, że dany kierunek bądź program kształcenia lepiej odpowiada na potrzeby rynku i przygotowuje pracowników, którzy przyczynią się do szybszego wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. (wysoki poziom cyfryzacji, robotyzacja, automatyzacja, autonomizacja, itd.). Dokument ten będzie podstawą do wskazywania wnioskodawcom pożądanych charakterystyk składanych projektów.


Tego typu dokument powinien uwzględniać perspektywę przyszłych interesariuszy działań podejmowanych w obszarze szkolnictwa zawodowego, m.in. przedsiębiorców i doradców zawodowych. W tym celu zorganizowano warsztat, w ramach którego możliwe było zebranie opinii w sprawie kompetencji kluczowych dla rozwoju przemysłu 4.0 oraz optymalnego sposobu ich kształcenia. Warsztat odbył się 14.01.2021 roku w ramach projektu SMARTY z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytutu Technologii Eksploatacji, we współpracy z Wykonawcą -firmą Swarmcheck sp. z o.o. Scenariusz warsztatu został przygotowany w oparciu o materiały robocze dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego.


Na warsztacie zapewniono obecność przedstawicieli MŚP, ekspertów z zakresu technologii Przemysłu 4.0, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz doradców zawodowych. Warsztaty prowadzono w formie grupowego tworzenia cyfrowej mapy argumentacji (więcej o zastosowanych metodach i narzędziach w rozdziale 1.). Metoda ta pozwala ukazać różne perspektywy dyskutujących, a także umożliwia otwartą wymianę racji i wspólne generowanie nowych pomysłów. Wszystkie istotne wnioski z pracy warsztatowej zostały utrwalone w postaci dostępnych online map argumentacji. Z uwagi na pandemię COVID-19 spotkanie warsztatowe odbyło się w formie zdalnej, przy użyciu platformy Zoom.

W przedmiotowym raporcie znajdą Państwo m.in. opdowiedzi na pytania:
- Jakie są najważniejsze kompetencje w przemyśle 4.0?
- W jaki sposób najlepiej kształcić umiejętności kluczowe dla przemysłu 4.0?
- Jaki jest najlepszy program nauczania dla rozwoju przemysłu 4.0?