Spotkania networkingowe MSODI!

Zegar 06.10.2020    13:43

Serdecznie zapraszamy na serię spotkań networkingowych MSODI!

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji to projekt pozakonkursowy, realizowany w ramach RPO WM 2014-2020. Zgodnie z założeniami projektu, IOB są grantobiorcami, a Województwo Mazowieckie – beneficjentem projektu.

W ramach projektu IOB otrzymają wsparcie w formie grantów na stworzenie i wdrożenie nowych usług, co spowoduje wprowadzenie na rynek usług umożliwiających rozwój MŚP zgodnie z tendencjami rozwoju regionu, określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji.

Organizacja spotkań networkingowych ma na celu nawiązywanie relacji pomiędzy dostarczycielami usług – IOB, a ich odbiorcami – MŚP. Poprzez popularyzowanie właściwego rozumienia innowacji, jej źródeł i dostępnych mechanizmów ma nastąpić poszerzenie perspektywy dotyczącej możliwości współpracy i korzyści, jakie z niej płyną. Spotkania networkingowe mają również na celu wpływ na dynamikę weryfikowania powstałych pomysłów u Grantobiorców projektu MSODI, a także uzupełniania ich oferty i integrowania usług oraz większe dopasowania do potrzeb odbiorców.

 

Pierwsze wydarzenie odbędzie się już 9 października o godz. 10:00 na platformie online, a tematem przewodnim będzie “Finansowanie innowacji - obecne możliwości i szanse na rynku”.

W czasie każdego ze spotkań będzie okazja:

  • wysłuchać prelekcji eksperckiej,
  • posłuchać minidebaty lub wywiadu na temat przewodni spotkania,
  • wziąć udział w networkingu na interaktywnej platformie i zasiąść przy wirtualnym stoliku.

Więcej informacji o całym cyklu pod adresem: https://www.facebook.com/events/2791842554429050

Rejestracja na spotkanie tutaj.
Tylko zarejestrowane osoby otrzymają link do zamkniętej platformy, na której odbędzie się spotkanie.