Ruszył nabór w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu / 3.1.2, Rozwój MŚP, typ projektów – Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

RIS Mazovia Zegar 29.07.2016    14:48

Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Wspierane będą projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi;

Wsparcie obejmować będzie organizacje terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

  • prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego,
  • kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:

–        budowa/modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę,

–        budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej,

–        budowa/modernizacja sieci gazowej,

–        budowa/modernizacja sieci ciepłowniczej,

–        budowa/modernizacja sieci energetycznej,

–        budowa/modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej,

  • budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego –    wyłącznie jako uzupełniający element projektu,
  • zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Funduszy dla Mazowsza.