Rozstrzygnięcie konkursu na animatorów rozwoju gospodarczego

Zegar 08.04.2022    08:05

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 478/313/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

W ramach konkursu złożono 12 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne oraz merytoryczne.

W oparciu o przyznaną punktację (minimalny próg określony w ogłoszeniu konkursowym wynosił 60 punktów) oraz kryterium geograficzne zawarte w ogłoszeniu konkursowym (wsparcie jednego zadania realizowanego w regionie warszawskim stołecznym i co najmniej po jednym realizowanym w każdym subregionie regionu regionalnego mazowieckiego) do dofinansowania wybrano 8 ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwoty udzielonych dotacji zawiera Załącznik nr 1 do uchwały nr 478/313/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem strony witkac.pl oraz poprzez wskazane w ofercie adresy e-mail.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.


Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy mailowe:

Anna Nitka – Główny Specjalista - anna.nitka@mazovia.pl tel: (22) 597 97 62

Sara Mielech – Podinspektor -  sara.mielech@mazovia.pl tel: (22) 597 97 59

Małgorzata Białczak – Kierownik Wydziału - malgorzata.bialczak@mazovia.pl tel: (22) 597 97 94