Rozdano nagrody w IV edycji Konkursu Innowator Mazowsza

Innowator Mazowsza Zegar 04.01.2013    23:12

Konkurs „Innowator Mazowsza” jest objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem Konkursu jest promocja postaw proinnowacyjnych wśród społeczeństwa regionu Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas Konferencji zostało wręczonych 5 nagród dla najlepszych prac.

 

W kategorii „Młoda Innowacyjna Firma” wyłonione zostały najbardziej innowacyjne rozwiązania na poziomie przedsiębiorstw, oferujących nowe produkty i usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej. W ramach tej kategorii, do Konkursu mogli przystąpić przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw, założonych i prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego nie dłużej, niż 10 lat do daty złożenia aplikacji konkursowej, mogących wykazać się udokumentowanym innowacyjnym produktem, usługą lub technologią wdrożonymi w codziennej praktyce biznesowej w ciągu ostatnich 5 lat.

 

W tej kategorii przyznano dwie równorzędne nagrody w wysokości 24.000 zł brutto ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla:

COGNITUM Sp. z o.o. za „Ontorion Server” za zaawansowany system zarządzania wiedzą

oraz

Qenergy Sp. z o.o za „Technologię zgazowania biomasy – produkcję energii odnawialnej”

 

„Ontorion Server” – zaawansowany system zarządzania wiedzą opracowany przez COGNITUM Sp. z o.o. zrewolucjonizował dotychczasowe podejście do zarządzania wiedzą i otwiera drogę do stworzenia kanonicznej (formalnej) sztucznej inteligencji. System nosi nazwę Panaceum i składa się z innowacyjnej technologii zarządzania wiedzą oraz produktów umożliwiających jej wykorzystanie i ułatwiających pracę z systemem użytkownikom końcowym technologii.

System Panaceum jest pierwszym tego typu kompleksowym systemem zarządzania wiedzą ogólnego zastosowania, co oznacza, że może być wykorzystywany w różnych dziedzinach życia, od medycyny po działalność biznesową. Spółka Cognitum wykorzystuje system Panaceum między innymi w medycynie, obszarach związanych z bezpieczeństwem, administracją, stosowaniem prawa cywilnego (mediacje).

 

 „Technologia zgazowania biomasy – produkcja energii odnawialnej” opracowana przez Qenergy Sp. z o.o służy do zgazowania odpadu pierza, powstałego w procesie uboju oraz przerobu drobiu. Obecnie odpady poubojowe (pióra indycze) są darmowym paliwem wejściowym dla powstałej instalacji, której głównym produktem jest ciepło w formie pary, pokrywające w 70% zapotrzebowanie zakładu.

Dodatkowo instalacja zgazowania pierza zastąpiła kotłownię na miał węglowy co znacznie przyczyniło się do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów, które powstawały podczas spalania miału węglowego, do atmosfery. Instalacja zgazowania pierza jest jedyną tego typu działającą instalacją na świecie. Jest to pionierska instalacja, która swoją skuteczność potwierdziła przez rok pracy, z powodzeniem zastępując kotłownię na miał węglowy.

 

W kategorii „Innowacyjny Młody  Naukowiec” wyłonione zostały najbardziej innowacyjne rozwiązania w postaci udokumentowanych prac doktorskich zawierających innowacyjne rozwiązania, nadające się do zastosowania w praktyce. W tej kategorii, do Konkursu mogli przystąpić młodzi, kreatywni naukowcy w wieku do 35 roku życia, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich trzech lat.

W tej kategorii przyznano trzy nagrody:

I miejsce – nagroda w wysokości 10.000 zł brutto dla Pani Emilii Klimaszewskiej za rozprawę doktorską pt. „Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych”

II miejsce – nagroda w wysokości 7.000 zł brutto dla Pana Grzegorza Łuka za rozprawę doktorską pt. „Warstwy ZnO i ZnO:Al otrzymane metodą osadzania warstw atomowych do zastosowań w organicznej elektronice”

II miejsce – nagroda w wysokości 7.000 zł brutto dla Pana Mariusza Żokowskiego za rozprawę doktorską pt. „Projektowanie i badanie samołożyskującego się wirnika silnika elektrycznego”

 

Celem pracy Pani Emilii Klimaszewskiej pt. „Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych” było określenie możliwości zastosowania w preparatach chemii gospodarczej do czyszczenia twardych powierzchni, surowców wtórnych – mikrosfery i gliceryny, warunkujących wysoką jakość produktu finalnego oraz dobór wyróżników jakości charakteryzujących środki czystości. Preparaty z udziałem mikrosfery, z uwagi na jej kulisty kształt, nie niszczą powierzchni poddanych czyszczeniu, natomiast skutecznie usuwają zabrudzenia. Gliceryna jest produktem odpadowym powstającym przy produkcji głównie estrów metylowych kwasów tłuszczowych, które są wykorzystywane do produkcji biodiesla. Gliceryna przeciwdziała wysychaniu preparatów oraz zapobiega wysuszaniu skóry rąk.

 

Celem naukowym pracy Pana Mariusza Żokowskiego pt. „Projektowanie i badanie samołożyskującego się wirnika silnika elektrycznego” była analiza możliwości poprawy funkcjonalności napędów elektrycznych poprzez połączenie funkcji silnika elektrycznego i łożyska magnetycznego w jeden moduł stanowiący samołożyskujący się silnik elektryczny. Osiągnięcie tego celu poparte było licznymi obliczeniami matematycznymi, modelami symulacyjnymi, numerycznymi oraz konstrukcyjną częścią pracy, mianowicie fizycznym wykonaniem samołożyskującego się silnika elektrycznego.

 

Nagrodzona praca Pana Grzegorza Łuka pt. „Warstwy ZnO i ZnO:Al otrzymane metodą osadzania warstw atomowych do zastosowań w organicznej elektronice” opisuje zastosowanie metody ALD, podczas której otrzymano warstwy ZnO oraz ZnO:Al o żądanych parametrach optycznych i elektrycznych, tzn. o wysokiej transmisji optycznej w przedziale widzialnym oraz o wysokim przewodnictwie elektrycznym, porównywalnym z ITO. Użyta metoda ALD ma szereg zalet z punktu widzenia zastosowań komercyjnych. Technika ta zapewnia osadzanie bardzo jednorodnych warstw na dużych powierzchniach (rzędu nawet kilku m2).

 

Laureaci Konkursu otrzymali również dodatkowe nagrody niefinansowe ufundowane przez Partnerów Konkursu tj. Agencję Promocyjną INVENTOR Sp. z o.o., Jan Wierzchoń & Partnerzy, Biuro Patentów i Znaków Towarowych Sp. J., Fundację JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! oraz Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,innowator