Region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny w 2019 r.

Zegar 03.02.2021    10:44

Zapraszamy do najnowszej edycji publikacji Urzędu Statystycznego w Warszawie, dotyczącej Regionu Warszawskiego Stołecznego i Regionu Mazowieckiego Regionalnego w 2019 r.

Region Warszawski Stołeczny w 2019 r.

W myśl obowiązującej, od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostało podzielone na dwa regiony statystyczne – warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rewizji Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (#NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE.

W związku z nowym podziałem Urząd Statystyczny w Warszawie wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy przekazuje Państwu kolejną edycję publikacji obrazującą sytuację społeczno-gospodarczą regionu warszawskiego stołecznego.

Jednocześnie, w związku ze wzrostem znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej oraz z działaniami podejmowanymi na rzecz zintegrowanego rozwoju, w niniejszej publikacji zaprezentowano również wskaźniki dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należą gminy, w których realizowany jest instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystyki publicznej oraz danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie powierzchni geodezyjnej i kierunków wykorzystania.

Region Mazowiecki Regionalny w 2019 r.

Województwo mazowieckie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie obszarów w Polsce i w UE. Głównym argumentem przemawiającym za podziałem statystycznym województwa mazowieckiego było przypisanie nowych jednostek NUTS2 dwóch różnych kategorii zamożności, dzięki czemu region mazowiecki regionalny nadal pozostaje w grupie słabiej rozwijających się regionów UE obok dynamicznie rozwijającego się obszaru metropolitalnego (regionu warszawskiego stołecznego). To natomiast skutkuje możliwością wykorzystania dodatkowych funduszy europejskich przyznawanych w ramach zmniejszania dysproporcji między regionami.

Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na potrzeby władz samorządowych i przedstawicieli JST. Charakteryzuje zarówno zróżnicowanie wewnątrz regionu mazowieckiego regionalnego, jak również jego pozycję wśród pozostałych regionów Polski i jest uzupełnieniem wydawanej od lat publikacji Region warszawski stołeczny.