Powołanie Rady ds. Innowacyjności i start StartInPoland

Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom – staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach. W tym celu premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności. Od dziś innowacyjna gospodarka staje się strategicznym zadaniem państwa.

Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom – staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach. W tym celu premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności. Od dziś innowacyjna gospodarka staje się strategicznym zadaniem państwa.

W skład Rady ds. Innowacyjności wchodzą: Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju (Przewodniczący Rady), prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz, minister skarbu. Gremium to będzie inicjować działanie oraz proponować rozwiązania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych naszej gospodarki.

Rada ds. Innowacyjności ma być najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd, wpisanym na stałe w system administracji publicznej.

„Jesteśmy na zakręcie historii naszej gospodarki. Musimy wyrwać się z pułapki braku innowacyjności, średniego rozwoju. Parafrazując słowa marszałka Józefa Piłsudskiego można powiedzieć, że polska gospodarka będzie albo innowacyjna, albo będzie byle jaka. Innowacyjność jest absolutnie kluczowa”– mówił wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej inaugurującej działalność Rady.

Pierwszym zadaniem Rady będzie skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, by zbudować nowe „połączenia neuronowe” pomiędzy strategicznymi programami i instrumentami finansowymi, które dziś nie są ze sobą powiązane. Następnie, zostanie opracowany system zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Pierwsze efekty pracy zostaną przedstawione za sto dni.

„Prawdziwie innowacyjne gospodarki zakładają znakomitą współpracę między biznesem, nauką i państwem. Wierzymy, że państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę” – powiedział wicepremier Morawiecki.

Wszystkie planowane przez Radę działania, będą szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki, samorządami – polskim wehikułem nowoczesnej gospodarki.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński także podkreślił istotną rolę państwa w kreowaniu innowacyjności.

„Bez innowacyjnej gospodarki nie mamy żadnych szans w gospodarce światowej. Musimy budować nasze przewagi konkurencyjne w oparciu o wiedzę i nowatorskie rozwiązania” – zaznaczył.

Zdaniem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina polska gospodarka musi przestawić się z rynku lokalnego na rynki globalne.

„Żeby to zrobić, należy zdecydowanie zwiększyć potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i nauki. Chcemy eksportować nowoczesne technologie. Pod tym względem Polska stoi przed wielką szansą. W tym roku resorty rozwoju oraz nauki i szkolnictwa wyższego wraz z NCBiR przeznaczą ok. 8 mld zł na rozwój nowych technologii” – zaznaczył.

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska zaznaczyła, że wyróżnikiem Rady ds. Innowacyjności jest fakt, że uczestniczą w niej urzędnicy państwowi najwyższego szczebla, co bardzo dobrze rokuje dla odejścia od resortowego zarządzania krajem.

„O innowacyjności możemy mówić w kontekście wielkich przedsięwzięć biznesowych i naukowych. Ale innowacyjność jest bardzo ważna na co dzień, blisko każdego obywatela. Dlatego dane publiczne, które są obecnie rozproszone i trudno dostępne, musimy skatalogować i udostępnić szerokiemu gremium użytkowników, również biznesowych, naukowych, organizacjom pozarządowym w celu ich ponownego wykorzystania” – stwierdziła.

START IN POLAND

Innowacje powstają nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Zazwyczaj te najbardziej rewolucyjne rodzą się w małych firmach, np. technologicznych. StartInPoland to instrument mający na celu wykorzystanie potencjału finansowego i potrzeb rozwojowych spółek skarbu państwa oraz średnich i dużych firm z polskim kapitałem. Z jednej strony ma on służyć poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania technologiczne czy procesowe, jakie stoją przed czempionami polskiej gospodarki. Z drugiej – wsparciu startujących, kreatywnych przedsiębiorców. Zbudowany w ten sposób program akceleracyjny pozwoli wykorzystać istniejącą już infrastrukturę, potencjał zdolnych i głodnych sukcesów ludzi dla wzmocnienia polskiej gospodarki. Za sto dni zostanie wskazane usytuowanie i wysokość funduszu oraz ogłoszone będą pierwsze konkursy. Minister skarbu Dawid Jackiewicz zwrócił uwagę, że w spółkach Skarbu Państwa istnieje ogromne zapotrzebowanie na kreatywne pomysły poprawiające ich funkcjonowanie.

„Chcemy zidentyfikować problemy i potrzeby i z tym portfelem zapotrzebowania zwrócić się do młodych naukowców i przedsiębiorców” – stwierdził.

Konieczność lepszej koordynacji działań w obszarze innowacyjności podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

„Kończy się era imitacji, a rozpoczyna era innowacji. Musimy skoordynować prace instytucji, które zajmują się rozwojem innowacyjności polskiej gospodarki, zarówno na poziomie krajowym i regionalnym. Będziemy wspierali rozwój start-upów, ale i tworzyli warunki, aby mogły one współpracować z większymi przedsiębiorstwami” – mówił.

OPRACOWANIE ZMIAN DO USTAWY O WSPIERANIU INNOWACYJNOŚCI

Celem ustawy jest zniesienie barier prawnych, które ograniczają rozwój innowacji. Będzie ona miała charakter horyzontalny, to znaczy zmieni przepisy w wielu innych ustawach. Opracowanie katalogu przepisów wymagających zmiany poprzedzą szerokie konsultacje społeczne. Ich efektem będzie „Biała księga innowacji”, która zostanie wykorzystana w cyklu prac legislacyjnych. Na „100 dni” rządu zostaną przygotowane założenia do ustawy, a właściwy projekt będzie gotowy do końca roku. Przed przygotowaniem projektu ustawy horyzontalnej, przedstawiony zostanie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu innowacyjności. Uwzględniony zostanie w nim m.in. system zachęt podatkowych ułatwiających przedsiębiorcom inwestowanie w innowacje, a do oceny skutków regulacji (tzw. OSR-ów) zostanie dodany punkt dotyczący wpływu regulacji na poziom innowacyjności gospodarki.

PROGRAMY „PIERWSZEJ PRĘDKOŚCI”

Przeprowadzone zostaną przeglądy krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) oraz opracowane plany modyfikacji konkursów (np. w PARP) pod kątem wprowadzenia: programów strategicznych „pierwszej prędkości”, uruchomienia programu z krótką ścieżką aplikacyjną i elastycznym modelem wdrożenia dla przedsiębiorców. Założeniem jest, by w ciągu roku rozpocząć wdrażanie programów wspierających najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki (programy „pierwszej prędkości”).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju