Poszukiwani: regionalni animatorzy rozwoju gospodarczego Mazowsza!

Zegar 10.02.2021    10:36

Otwarty konkurs ofert w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" - zadanie: Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 173/204/21 z 2 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

 

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

 Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 8 lutego 2021 r. 2 marca 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 5 marca do 10 marca 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 30 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na stronie https://www.dialog.mazovia.pl

 Zasady

  • Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 45 000,00 zł.
  • Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”