otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2019” trwa do 14 styczna 2019 r.

Zegar 27.12.2018    13:12

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2019”. Termin składania ofert upływa 14 styczna 2019 r.

O przyznanie dotacji można ubiegać się w ramach trzech komponentów:

 • Komponent I: „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”

 • Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019”

 • Komponent III: „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość”

Na zadania związane m.in. z promocją kreatywności i konkurencyjności polskiej gospodarki w kierunku pozyskania wysokiej jakości inwestycji zagranicznych, ułatwienia ekspansji gospodarczej na wybranych kierunkach zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) poprzez promocję światowych premier polskich innowacyjnych produktów (np. gier komputerowych), udział w światowych targach branżowych, szczytach inwestycyjnych, wystawach w strategicznych sektorach, oferty można składać w ramach komponentu I, na który przeznaczono 2 000 000,00 zł.

 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

- podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), tj. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:

 • fundacje;

 • stowarzyszenia;

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; e) spółdzielnie socjalne;

 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą wynikać ze statutu lub umowy spółki,

- niepubliczne szkoły wyższe,

- jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 późn. zm.);

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.).

- publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263,1669).

Publiczne szkoły wyższe mogą ubiegać się o przyznanie dotacji jedynie w ramach komponentu II i III, zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu.

 

Termin składania ofert upływa 14 styczna 2019 r.

Więcej o konkursie:

https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__dyplomacja_publiczna_2019__1

 

Źródło obrazu miniaturki: pixabay.com