Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Innowator Mazowsza Zegar 13.05.2013    21:45

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, jako organizator V edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji konkursu.

„Innowator Mazowsza” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim. Stanowi on jeden z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015.

Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ideą Konkursu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na Mazowszu.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Kategoria „Młoda Innowacyjna Firma” skierowana jest do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego istniejących nie dłużej niż 10 lat. Firmy uczestniczące w Konkursie powinny wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 5 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.

Kategoria „Innowacyjny Młody Naukowiec” adresowana jest do młodych naukowców (poniżej 35 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich 3 lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.

Zadania i obowiązki partnera:

 1. Działania informacyjno – promocyjne dotyczące konkursu:
  1. Umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej partnera
  2. Rozpowszechnianie informacji o konkursie innymi kanałami, na spotkaniach, konferencjach itp.
  3. Udział w ocenie wniosków konkursowych
 2. Udział w uroczystej Konferencji podsumowującej V edycję Konkursu, na której nastąpi rozdanie nagród
 3. Ufundowanie nagrody niefinansowej w postaci wsparcia dla zwycięzcy konkursu (np. mogą to być bezpłatne konsultacje w zakresie ochrony własności intelektualnej, bezpłatna pomoc prawna, udostępnienie kontaktów, pomoc w zakresie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, którego dotyczy wniosek konkursowy itp.)

Zadania i obowiązki Urzędu wobec partnera:

 1. zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu informacji o Partnerze jako partnerze merytorycznym, wraz z logiem Partnera, w tym na stronach internetowych: www.msodi.mazovia.pl oraz www.innowacyjni.mazovia.pl w aktualnościach dotyczących V edycji Konkursu;
 2. umożliwienia wystąpienia przedstawiciela Partnera podczas uroczystej gali wręczenia nagród laureatom Konkursu;
 3. uwzględnienie Partnera w ramach działań na rzecz tworzenia Mazowieckiej Sieci Innowacji w ramach projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo Informacyjnych – MSODI”.

Partnerzy, którzy zamierzają uczestniczyć w realizacji Konkursu w danej kategorii konkursowej są obowiązani złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, osobno dla każdej kategorii konkursowej.

 

Oferty można składać od dnia 14 maja 2013 r. w godzinach 8:00 – 16:00 pocztą, kurierem lub osobiście pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

 

Z dopiskiem: Oferta współpracy partnerskiej w V edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”

 

Termin składania ofert upływa dnia 5 czerwca 2013 r. do godz. 16:00.

 

Sprawę prowadzi:

Magdalena Góras

tel. 22 59-79-981, e-mail: magdalena.goras@mazovia.pl