Ogłoszenie o możliwości składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RIS Mazovia Zegar 29.09.2016    10:33

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) do składania ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” w trybie art. 19a ww. ustawy.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) do składania ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” w trybie art. 19a ww. ustawy.

Wysokość środków w budżecie Województwa możliwych do przeznaczenia na realizację wymienionego zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 90 000,00 zł.

Warunki formalne, jakie muszą łącznie spełniać oferty to:

 • zadanie przewidziane do realizacji w ofercie musi być zgodne ze wskazanym zadaniem publicznym,
 • wnioskowana kwota wsparcia 1 oferty nie może być wyższa niż 10 000 złotych,
 • w danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla jednej organizacji pozarządowej oraz innego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a nie może przekroczyć 20 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym, tj. zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2016 roku,
 • oferta powinna być złożona na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 (Dz. U. 2016 r. poz. 570) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania
  z realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
w przypadku oferty składanej w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy możliwe jest zarówno ujęcie w ofercie wkładu własnego oferenta, jak i określenie zakresu finansowania na poziomie 100% ze środków z budżetu Województwa.

Składane oferty powinny dotyczyć realizacji projektów, które będą związane z rozwojem partnerstwa między członkami klastra, stymulowaniem sieci kooperacji, aktywizacją współpracy między sferą nauki i biznesu.

Złożone oferty podlegały będą weryfikacji formalnej oraz merytorycznej w celu stwierdzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego celowości realizacji zadania przedstawionego w ofercie. Ocenie merytorycznej podlegały będą wyłącznie oferty poprawne formalnie.

Ocena formalna polegała będzie na ocenie jej zgodności z wymogami ustawy. O negatywnej ocenie formalnej oferent zostanie poinformowany pisemnie.

W ciągu 7 dni roboczych od momentu wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub Delegatury Urzędu, oferta spełniająca wymogi formalne na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Delegaturach,
 • stronie internetowej mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu uwag, oraz po stwierdzeniu celowości realizacji zadania, podpisywana jest niezwłocznie umowa dotycząca jego realizacji. Oferta stanowi załącznik do umowy.

Informacji w sprawie możliwości złożenia oferty udzielają pracownicy Wydziału Innowacyjności i Rozwoju: Małgorzata Rudnicka tel. 22 59 79 956, Małgorzata Białczak tel. 22 59 79 794.