Obszar chemiczny na Forum Instytucji Otoczenia Biznesu

Zegar 19.08.2019    11:17

Pod koniec sierpnia Województwo Mazowieckie organizuje kolejne, cykliczne spotkanie Forum IOB, tym razem poświęcone jedynie obszarowi chemicznemu.

Od kilku lat w ramach Forum Instytucji Otoczenia Biznesu udostępniana jest przestrzeń dla uczestników szeroko rozumianego ekosystemu innowacji do dyskusji nad tematami ważnymi dla rozwoju regionu. Podmioty ze świata nauki, biznesu i usług dla biznesu (Instytucje Otoczenia Biznesu) mogą brać czynny udział w realizacji celów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Uwzględniając potrzeby ekosystemu najbliższe spotkanie Forum IOB zostanie poświęcone jedynie obszarowi chemicznemu. Zaproszeni prelegenci spróbują przyjrzeć się wyzwaniom, jakie niesie funkcjonowanie w tym obszarze, zarówno z punktu widzenia młodego wynalazcy, doświadczonego naukowca, jak i firmy chcącej wejść na rynki zagraniczne.

W gronie prelegentów wystąpią:

  • Pan Yuri van Loon - przedstawiciel ReConfirm konsultant ds. polityki i badań w Ecorys, który poprowadzi warsztat o możliwościach współpracy międzyregionalnej w kontekście inteligentnej specjalizacji
  • Pan Mariusz Kaczmarek - Senior Ekspert Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który powie o chemii przyszłości - kluczowych kierunkach rozwoju strategicznego tego sektora gospodarki
  • Pan dr hab. inż. Marek Marcinek - prof. Politechniki Warszawskiej, który zabierze głos na temat wyzwań w świecie nauki.

Termin: środa, 28 sierpnia br. w godz. 10:30 – 15:00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, sala konferencyjna na parterze.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, bez tłumaczenia.

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą elektroniczną olga.michalska@mazovia.pl lub telefonicznie 22 511 74 24 do 23 sierpnia br. (piątek) do godz. 12:00.

Więcej informacji na temat dotychczas wspieranych inicjatyw przez Województwo Mazowieckie, związanych z obszarem chemicznym:

  • projekt S3CHEM - projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa 2014 – 2020, którego głównym celem była poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomagana wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem nauki pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Więcej informacji
  • sieć ECRN - Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN), która ma na celu zwiększenie świadomości władz regionalnych i osób zaangażowanych w kształtowanie europejskich polityk w obszarach rozwojowych branży chemicznej. Mazowsze należy do tej organizacji od 2011 r. Do głównych zadań ECRN należy wspólne reprezentowanie interesów regionów chemicznych na forum UE, jak też inicjowanie wspólnych projektów między regionami i interesariuszami z regionów stowarzyszonych z całej Europy. Więcej informacji 
  • Platforma S3 – platforma zrzeszająca przedstawicieli regionów z całej Unii Europejskiej, w tym administracji, przedsiębiorstw i jednostek naukowych, tworzące tym samym ogólnoeuropejskie klastry innowacyjności w priorytetowych obszarach. Jednym z obszarów jest Chemiczny Obszar Tematyczny, zwany potocznie Chemical Partnership, powołany z inicjatywy regionów: Lombardia, Limburgia oraz europejskiego stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów Chemicznych ECRN, w ramach Platformy S3 na rzecz modernizacji przemysłu („Industrial Modernisation”, S3P-Industry). Głównym celem jest wypracowywanie projektów B+R, których realizacja mogłaby być finansowana w ramach polityk UE. Więcej informacji

 

Osoby do kontaktu:

Olga Michalska, tel. 22 511 74 24; e-mail: olga.michalska@mazovia.pl.

Sylwia Sztark; tel. 22 511 74 28; e-mail: sylwia.sztark@mazovia.p