Mapa drogowa procesu wyłaniania regionalnych klastrów kluczowych na Mazowszu

Klastry na Mazowszu Zegar 26.11.2014    14:13

W dniu 26 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji wyboru regionalnych klastrów kluczowych województwa mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mazowieckich inicjatyw klastrowych oraz przedsiębiorcy.

W dniu 26 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji wyboru regionalnych klastrów kluczowych województwa mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mazowieckich inicjatyw klastrowych oraz przedsiębiorcy.

 

Na spotkaniu przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pani Justyna Choińska-Jackiewicz, przedstawiła założenia systemu wyboru krajowych klastrów kluczowych, w tym m.in. kryteria wyboru klastrów kluczowych.

 

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego koncepcję wyboru regionalnych klastrów kluczowych (RKK) przedstawiła Pani Małgorzata Rudnicka – Kierownik Wydziału Innowacyjności.

System wyboru regionalnych klastrów kluczowych został oparty o 3 etapowy system oceny (ocena formalna i 2 – etapowa ocena merytoryczna). U podstaw przygotowania systemu znalazły się próby znalezienia odpowiedzi na 4 pytania:

  1. Jakie klastry wspierać?
  2. Czy różnicować wsparcie dla klastrów?
  3. Na jakich podmiotach koncentrować wsparcie?
  4. Jaka powinna być rola Samorządu Województwa Mazowieckiego?

Kolejnym krokiem opracowania sytemu będzie przygotowanie kryteriów wyboru RKK. Kryteria zostaną wypracowane przy współudziale przedstawicieli inicjatyw klastrowych funkcjonujących na Mazowszu w ramach spotkania warstwowego. Spotkanie zostało wstępnie zaplanowane na
I kwartał 2015 r.

Dodatkowo uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z możliwościami uzyskania wsparcia przez klastry w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach:

  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.