KONSULTACJE SPOŁECZNE REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA 2014-2020 WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 26.02.2014    16:51

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o rozpoczęciu w dniu 27 lutego 2014 r. konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014 – 2020 (aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015, RIS), które potrwają do 3 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o rozpoczęciu w dniu 27 lutego 2014 r. konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014 – 2020 (aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015, RIS), które potrwają do 3 kwietnia 2014 r.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014 – 2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk Mazowsza na temat zapisów zawartych w ww. dokumencie.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.ris.mazovia.pl* oraz w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

 

Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag, dostępnym pod adresemwww.ris.mazovia.pl, do dnia 3 kwietnia 2014 r. do godz. 1600.

 

Opinie można dostarczać osobiście do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61 03-402 Warszawa lub na adres ris.konsultacje@mazovia.pl.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2014 – 2020 jest strategicznym dokumentem horyzontalnym, który ma się przyczynić do budowy spójnego systemu wspierania innowacyjności na Mazowszu. W związku z wytycznymi Komisji Europejskiej, dotyczącymi konieczności określenia inteligentnej specjalizacji regionu, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007 – 2015.

 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Europa 2020”, a w szczególności „Europejskiej Agendy Cyfrowej” oraz „Unii Innowacji”, nowa strategia obok koncepcji inteligentnej specjalizacji powinna uwzględniać także tematykę innowacji społecznych, założenia regionalnej polityki klastrowej oraz określać warunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przeprowadzony dotychczas proces opracowania nowej RSI oraz identyfikacji inteligentnej specjalizacji był długofalowy i wieloetapowy, angażujący przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska nauki, administracji publicznej na szczeblu lokalnym, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu.

 

Filarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, opisanej w załączniku nr 1 do projektu RIS 2014-2020, są sektory, technologie oraz procesach usługowe o największym potencjale z punktu widzenia gospodarki regionu. Jednocześnie strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji ma się przyczynić do zbudowania przewagi konkurencyjnej regionu w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy oraz stworzenia sieci współpracy pomiędzy sferami nauki i biznesu. Ma to zapewnić spójność podejmowanych działań oraz stworzyć właściwe ramy dla rozwoju innowacyjności w regionie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu RIS.

* w przypadku nieaktywnego hiperłącza należy skopiować adres w okno przeglądarki.